Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Rada Gminy

Transmisje sesji Rady Gminy: Zobacz więcej

 

Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Gminy w Bałtowie: Zobacz więcej

 

Formularz interpelacji zapytań: Zobacz więcej

 

Przewodniczący Rady Gminy

Nazwisko i imię: Stępniewski Cezary

 

tel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26

fax: +48 (41) 264 13 03

e-mail: gmina@gminabaltow.pl

 

Skład Rady Gminy - Kadencja 2018-2023

 1. Stępniewski Cezary- Przewodniczący Rady Gminy
 2. Lichota Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 3. Bidzińska Edyta - Radna
 4. Cichocki Henryk - Radny
 5. Cielebąk Henryk - Radny
 6. Gierczak Jerzy - Radny
 7. Kacuga Albert - Radny
 8. Marzec Anna - Radna
 9. Maziarski Rafał - Radny
 10. Nowak Grzegorz - Radny
 11. Osojca Tomasz- Radny
 12. Pelczarski Piotr - Radny
 13. Piórkowska Teresa - Radna
 14. Smoliński Leszek - Radny
 15. Wyroda Piotr - Radny

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Gierczak Jerzy - Przewodniczący Komisji
 2. Kacuga Albert - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Lichota Barbara - Członek Komisji
 4. Maziarski Rafał - Członek Komisji
 5. Nowak Grzegorz - Członek Komisji
 6. Piórkowska Teresa - Członek Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa należą w szczególności sprawy:

 • bieżącej kontroli gospodarki finansowej gminy zgodnie z budżetem gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie komunalnej gospodarki finansowej,
 • utrzymania gminnych dróg, mostów, placówek,
 • utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości w gminie oraz wysypisk,
 • zadrzewienia,
 • sprawy rolne,
 • ład, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska.


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Osojca Tomasz  - Przewodniczący Komisji
 2. Cielebąk Henryk – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Bidzińska Edyta - Członek Komisji
 4. Marzec Anna - Członek Komisji
 5. Pelczarski Piotr - Członek Komisji
 6. Wyroda Piotr - Członek Komisji
 7. Smoliński Leszek - Członek Komisji
 8. Cichocki Henryk - Członek Komisji

 

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego należą w szczególności sprawy:

 • organizacja ruchu drogowego,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna w tym ośrodek pomocy społecznej,
 • oświata w tym szkoły podstawowe oraz klasy zerowe,
 • kultura w tym biblioteki,
 • placówki upowszechniania kultury,
 • kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
 • urządzenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


Komisja Rewizyjna

 1. Wyroda Piotr - Przewodniczący Komisji
 2. Piórkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Osojca Tomasz - Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Marzec Anna - Przewodnicząca Komisji
 2. Pelczarski Piotr - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Smoliński Leszek – Członek Komisji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
 • rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.


Komisja Organizacyjna

 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy

Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczególności:

 • Opracowanie projektu porządku obrad sesji Rady Gminy.
 • Ustalenie daty, godziny i miejsca jej odbycia.
 • Nadzór nad organizacyjno - technicznym przygotowaniem obrad sesji.
 • Nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesję.
 • Realizuje także swe zadania powierzone jej przez Radę Gminy.
 • Opiniowanie propozycji i projektów zmian w Statucie Gminy.
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com