Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.03.18

 

dotyczy: "Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia - dostawa i instalacja sprzętu informatycznego oraz multimedialnego" dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 01.04.2019r.  
Gmina Bałtów
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia 27.03.2019r.  
Gmina Bałtów
Ogłoszenie  
Gmina Bałtów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Szczegółowy OPZ  
Gmina Bałtów

 

 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com