Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.12.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu  gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 26.01.2018r.  
Gmina Bałtów
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia 16.01.2018r.  
Gmina Bałtów
Ogłoszenie o zamówieniu  
Gmina Bałtów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 1 OPZ - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 3 - Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2016 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 5 - Uchwała NrXXXIX/240/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania...  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy Wykonawcy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 8 - Formularz cenowy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 12 - Wykaz dostaw wykonanych  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 13 - Wzór umowy  
Gmina Bałtów

 

 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com