Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.15

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2016, nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie w km 0+000,00 - 0+248.08.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 19.05.2016r.  
Gmina Bałtów
Ogłoszenie o zamówieniu  
Gmina Bałtów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 2 - Projekt wykonawczy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
Gmina Bałtów
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  
Gmina Bałtów
Załącznik nr 5 - Operat wodnoprawny  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 6 - Formularz ofertowy wykonawcy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 7 - Formularz cenowy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 11 – Wzór umowy  
Gmina Bałtów

 

 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com