CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia - 14.12.2017r.  
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia - 12.12.2017r.  
Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Załącznik Nr 1 OPZ - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów  
Załącznik Nr 3 - Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów  
Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2016 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tyc  
Załącznik Nr 5 - Uchwała NrXXXIX/240/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od  
Załącznik Nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  
Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy Wykonawcy  
Załącznik Nr 8 - Formularz cenowy  
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
Załącznik Nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dotycz ące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Załącznik Nr 12 - Wykaz dostaw wykonanych  
Załącznik Nr 13 - Wzór umowy  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com