CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.14

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2016, nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 19.05.2016r.  
Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik Nr 1.1 - Opis zakresu robót  
Załącznik Nr 2.1 - 2.8 - Projekt wykonawczy  
Załącznik Nr 3.1 - Przedmiar robót  
Załącznik Nr 4.1 - 4.3 – STWiORB  
Załącznik Nr 5 – Formularz ofertowy wykonawcy  
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  
Załącznik Nr 9 – Wzór umowy  
Załącznik Nr 10 – Formularz cenowy  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com