Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 
 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego wójt wyznacza co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na terenie gminy.
Zarządzeniem Nr 120/2011 Wójta Gminy Bałtów w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011 r. wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie, 27-423 Bałtów 43.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów tj.  do 18 września 2011 r.

Zgłoszenie, to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•     imię ojca,
•    datę urodzenia,
•     numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
•    oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
•    oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
•    wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
•    do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Jeżeli zgłoszenie,  nie spełnia wymogów, wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni.  Zgłoszenie złożone po terminie, albo nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w § 1, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyzna-czonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy, jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórne-go doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Pakiety wyborcze niedoręczone są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.  Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1)    koperta zwrotna;
2)    karta lub karty do głosowania;
3)    koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”;
4)    instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)    nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;
6)    oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Na formularzu oświadczenia, urząd gminy umieszcza imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego.
Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”.  Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głoso-wania”.
 
Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Koperty zwrotne doręczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.
Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.


Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Koperty zwrotne:
1)    doręczone do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,
2)    niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania
– przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Wójt Gminy Bałtów zachęca do wypełniania ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów. Działania te będą zmierzały do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Akcja społeczna pod hasłem

Wójt Gminy Bałtów
serdecznie zaprasza do włączenia się w akcję społeczną pod hasłem
„Razem dla rzecz dzieci”,

która odbędzie się
w środę (21.08.2019r) o godzinie 16.00.
Zbiórka pod starym budynkiem Szkoły w Bałtowie.

Akcja ta polegać będzie na pomocy przy przewożeniu wyposażenia i materiałów dydaktycznych ze starego obiektu Szkoły do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie.
 Mile widziane będzie również wsparcie akcji poprzez osoby posiadające samochody o większej ładowności bądź ciągniki rolnicze z przyczepami, aby móc szybko i sprawnie przewozić ławki oraz meble szkolne a także drobne materiały dydaktyczne.


ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019.

Dobiegła końca półkolonia zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bałtów. Nasi półkoloniści przez dwa tygodnie cieszyli się możliwością udziału w różnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych, artystycznych i profilaktycznych. Tradycyjnie odbyły  się wyjazdy poza placówkę wypoczynku. W tym roku do Jura Parku w Bałtowie i do Opatowa, gdzie na miejscu odbyły się warsztaty: paleontologiczne, kulinarne oraz z zakresu savoir vivre – zachowanie przy stole. Szczególną wartością podczas tegorocznej półkolonii były zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach tych zajęć odbyło się spotkanie ze strażakami z PSP w Ostrowcu Św. oraz spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił dzieciom prezentację multimedialną pt. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła pani psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KROPKA z Ostrowca Św. Temat spotkania dotyczył wpływu i szkodliwości napojów energetycznych na nasze zdrowie.
 Dwa tygodnie zajęć szybko minęły. Na pewno  wspomnienia pozostaną na dłużej. Główny organizator oraz uczestnicy półkolonii składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Hubertowi Żądło oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu tegorocznej półkolonii.  Podziękowania należą się również wychowawcom grup półkolonijnych za opiekuńczo-wychowawczą pracę z dziećmi oraz za postawę pełną poświęcenia wobec swoich podopiecznych.


Informacja Wójta Gminy Bałtów


więcej aktuaności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com