Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Starosta Ostrowiecki

zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bałtów z siedzibą w Bałtowie w dniu 06.06.2011r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 000051T Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000 oraz 2+216,61 w zakresie:

    rozbudowy drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska długości 2,216km,
    rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 0678T Ćmielów-Podgrodzie-Smyków-Borownia-Podgórze-Lemierze-Wycinka-Ulów-granica powiatu w km 0+000,0;
    rozbudowy i przebudowy skrzyżowania w km 2+216,61 z drogami powiatowymi
Nr 0755T Skarbka –Wólka Pętkowska i Nr 0679T Kolonia Pętkowice – Karczemka
wraz z:
•    budową ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 1+975,20;
•    budową chodnika ze ścieżką od km 1+979,20 do ronda;
•    budową chodnika z kostki na rondzie oraz na dojazdach dróg powiatowych,
•    przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych,
•    budową  zjazdów indywidualnych,
•    budową kanalizacji deszczowej Ø500mm, Ø400mm, Ø300mm,
•    budową rowu infiltracyjno – odparowującego,
•    budową przepustów Ø800 w km 0+711,62 i Ø600 w km 1+593,26;
•    przebudową napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV na linię kablową 15kV,
•    przebudową napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia z przebudową przyłączy napowietrznych do budynków,
•    budową napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia,
•    przebudową wodociągu  Ø160 i Ø110,
na działkach
- teren w liniach rozgraniczających (projektowany pas drogowy drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi ) obejmuje działki:

    obręb 12 Wólka Pętkowska 1791, 1820/1, 1820/2,
oraz działki powstałe w wyniku podziału:
    obręb 10 Skarbka: 1185/1, 1186/1, 1184/4, 1188/1, 1132/1,
    obręb 8 Pętkowice: 1249/1, 1477/1, 1478/1, 1479/1, 1480/1, 1481/1, 1482/1, 1483/1, 1484/1, 1504/1, 1692/1
    obręb 12 Wólka Pętkowska:  67/1, 446/1212, 446/1210, 625/1, 626/1, 627/1, 628/1, 629/1, 631/1, 632/1, 636/1, 638/1, 638/2, 639/1, 640/1, 641/1, 642/1, 642/2, 770/1, 771/1, 773/1, 774/1, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 780/1, 783/1, 784/1, 785/1, 787/1, 788/1, 789/1, 791/1, 795/1, 797/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/1, 815/1, 820/1, 821/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/1, 828/1, 829/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1, 835/1, 836/1, 836/2, 868/1, 869/1, 869/2, 381/1201, 382/1203, 382/1204, 382/1206, 383/1203, 383/1205, 384/1203, 384/1205, 386/1203, 386/1204, 386/1206, 386/1207, 1768/1, 1770/3, 1780/1, 1781/1, 1781/2, 1782/1, 1783/1, 1820/4, 1820/5
- teren niezbędny do przebudowy istniejącej napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV na linię kablową 15kV poza projektowanym pasem drogowym:
działki nr ew.: 336, 1768/3 – obręb Wólka Pętkowska
- teren niezbędny do przebudowy istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia wraz
z przebudową przyłączy do budynków  poza projektowanym pasem drogowym:

1188/2, 1184/5 – obręb Skarbka
    67/2, 336, 337, 338, 339, 633, 635, 637, 638/3, 868/2, 869/3 – obręb Wólka Pętkowska
- teren niezbędny do przebudowy wodociągu Ø110 poza projektowanym pasem drogowym:
1132/2 – obręb Skarbka; 386/1205 – obręb Wólka Pętkowska
w tym rozbiórka ogrodzenia w liniach rozgraniczających projektowanego pasa drogowego drogi gminnej

W myśl  art. 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy działki o nr ew.:
obręb 8 Pętkowice: 1249/1, 1477/1, 1478/1, 1479/1, 1480/1, 1481/1, 1482/1, 1483/1, 1484/1, 1504/1, 1692/1
obręb 12 Wólka Pętkowska:  446/1212, 446/1210, 625/1, 626/1 627/1, 628/1, 629/1, 631/1, 632/1, 638/2, 640/1, 641/1, 642/1, 642/2, 770/1, 771/1, 773/1, 774/1, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 780/1, 783/1, 784/1, 785/1, 787/1, 788/1, 789/1, 791/1, 795/1, 797/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/1, 815/1, 820/1, 821/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/1, 828/1, 829/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1, 835/1, 836/1, 836/2, 868/1, 869/2, 382/1203, 382/1204, 382/1206, 383/1203, 383/1205, 384/1203,384/1205, 386/1203, 386/1206, 1781/2, 1782/1, 1783/1, 1820/5
powstałe w wyniku podziału oraz działki nr ew. 1791, 1820/1, 1820/2 obręb 12 Wólka Pętkowska zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami) stają się z mocy prawa własnością Gminy Bałtów z dniem,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu.
oraz działki o nr ew.: 
obręb 10 Skarbka: 1185/1, 1186/1, 1184/4, 1188/1, 1132/1
obręb 12 Wólka Pętkowska: 67/1, 636/1, 638/1, 639/1, 869/1, 381/1201, 386/1204, 386/1207, 1768/1, 1770/3, 1780/1, 1781/1, 1820/4,
powstałe w wyniku podziału zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami) stają się z mocy prawa własnością Powiatu Ostrowieckiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu.

W myśl art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
   
    Jednocześnie, zgodnie z art. 11f  ust. 4 ww. ustawy zawiadamiam, że z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, pokój 211, w terminie czternastu dni od dnia ukazania się  obwieszczenia, tj. od 13.06.2011r. do 27.06.2011r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).
 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Wójt Gminy Bałtów zachęca do wypełniania ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów. Działania te będą zmierzały do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Akcja społeczna pod hasłem

Wójt Gminy Bałtów
serdecznie zaprasza do włączenia się w akcję społeczną pod hasłem
„Razem dla rzecz dzieci”,

która odbędzie się
w środę (21.08.2019r) o godzinie 16.00.
Zbiórka pod starym budynkiem Szkoły w Bałtowie.

Akcja ta polegać będzie na pomocy przy przewożeniu wyposażenia i materiałów dydaktycznych ze starego obiektu Szkoły do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie.
 Mile widziane będzie również wsparcie akcji poprzez osoby posiadające samochody o większej ładowności bądź ciągniki rolnicze z przyczepami, aby móc szybko i sprawnie przewozić ławki oraz meble szkolne a także drobne materiały dydaktyczne.


ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019.

Dobiegła końca półkolonia zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bałtów. Nasi półkoloniści przez dwa tygodnie cieszyli się możliwością udziału w różnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych, artystycznych i profilaktycznych. Tradycyjnie odbyły  się wyjazdy poza placówkę wypoczynku. W tym roku do Jura Parku w Bałtowie i do Opatowa, gdzie na miejscu odbyły się warsztaty: paleontologiczne, kulinarne oraz z zakresu savoir vivre – zachowanie przy stole. Szczególną wartością podczas tegorocznej półkolonii były zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach tych zajęć odbyło się spotkanie ze strażakami z PSP w Ostrowcu Św. oraz spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił dzieciom prezentację multimedialną pt. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła pani psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KROPKA z Ostrowca Św. Temat spotkania dotyczył wpływu i szkodliwości napojów energetycznych na nasze zdrowie.
 Dwa tygodnie zajęć szybko minęły. Na pewno  wspomnienia pozostaną na dłużej. Główny organizator oraz uczestnicy półkolonii składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Hubertowi Żądło oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu tegorocznej półkolonii.  Podziękowania należą się również wychowawcom grup półkolonijnych za opiekuńczo-wychowawczą pracę z dziećmi oraz za postawę pełną poświęcenia wobec swoich podopiecznych.


Informacja Wójta Gminy Bałtów


więcej aktuaności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com