CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

 

  

 
Ogłoszenie  
 
 
 
Aktualności
 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  


Zwrot podatku akcyzowego w 2018r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie: do 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Bałtów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bałtowie w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym .
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych dokumentów (np. rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Bałtowie w/w dokumentów.


ZAPROSZENIE


List intencyjny dotyczący sieci gazowej podpisany

W dniu 13.08.2018r. podpisany został pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Radosława Słoniewskiego – Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach a Gminą Bałtów, reprezentowaną przez p. Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy Bałtów List intencyjny dotyczący planowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa powstania dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w gm. Bałtów.
Postanowienia podpisanego listu intencyjnego stanowią podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z Gminą, mających na celu realizację inwestycji przez PSG. Zakres działań PSG obejmuje m.in. przeprowadzenie w oparciu o uzyskane od Gminy dane badania potencjału rynku oraz ankietyzację zainteresowanych podmiotów, a w przypadku pozytywnej oceny ekonomicznej dla budowy przedmiotowej sieci dystrybucyjnej PSG sfinansowanie przedsięwzięcia. Gmina Bałtów zobowiązała się wspierać działania PSG w zakresie współpracy z mieszkańcami Gminy. 
Ustalenia listu intencyjnego są jedynie wyrazem woli chęci podjęcia działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z paliwa gazowego dostarczanego siecią dystrybucyjną PSG.
 


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie zatrudni traktorzystę do obsługi ciągnika Kubota M 8560.Praca 1-zmianowa, na cały etat, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 - 15:00.
Wymagania: prawo jazdy kat. T.
Do zakresu obowiązków traktorzysty należy obsługa następujących urządzeń:
–    ładowacz czołowy (łyżka, widły, zamiatarka, pług),
–    beczka asenizacyjna Pomot Chojna,
–    kosiarka boczna bijakowa Pronar BK 160,
–    piaskarka Pronar T130,
–    rębak do gałęzi Stiler,
–    przyczepa dwuosiowa T653,
–    przyczepa jednoosiowa SAM.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod numerem telefonu 41 264 10 08. Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Żuchowski, tel. 500218767.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

  


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com