Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Świadczenia rodzinne
 
 

Świadczenia rodzinne - informacje ogólne

 

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

 

Mieszkańcy Gminy Bałtów wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia się dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, a także świadczenia rodzicielskiego.

 

Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Okres zasiłkowy trwa od 01 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 01 września.

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekunów faktycznych dziecka i rodzin zastępczych dziecka – od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.

 

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń rodzinnych:

Do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 1. wysokości dochodu,
 2. wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
 1. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 5. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
 6. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z w/w załącznikami może być składany drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

WAŻNE:

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2284);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U z 2015 roku, poz. 1238).
 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com