Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Od ziarenka do bochenka – warsztaty w Muzeum Wsi Radomskiej

W dniu 18 października 2016 r. uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczyniami: E. Klepacz, J. Jabłońską i E. Walas - Lucenko odwiedzili skansen w Radomiu. Zwiedzanie muzeum rozpoczęło się udziałem w warsztatach, które przybliżyły dzieciom tradycyjny proces wypiekania chleba. Atrakcją dla uczestników była możliwość samodzielnego formowania pieczywa z przygotowanego ciasta. Własnoręcznie przygotowane wypieki trafiły do pieca chlebowego. Warsztaty zakończyły się pokazem wytwarzania mąki metodą stosowaną na wsi kilkaset lat temu. Czekając na chrupiące bułeczki, dzieci zwiedziły zabytkowe zabudowania wiejskie. Była to okazja do zobaczenia młyna wodnego z początku XX wieku i wiejskich chałup krytych strzechą. Po powrocie z krótkiego i malowniczego spaceru uczniowie odebrali swoje wypieki i zabrali je ze sobą.


Nigdy nie jest za późno - zajęcia profilaktyczne w ZSP w Bałtowie

 „Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi stawiać sobie ograniczenie” - Jan Paweł II
Takie motto przyświecało wszystkim uczestnikom zajęć profilaktycznych pt. „Nigdy nie jest za późno”, które odbyły się w ZSP w Bałtowie 19.10.2016 r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum. Na spotkanie zaproszeni zostali goście ze współpracującej z naszą szkołą placówki – wychowankowie Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św., wraz z wychowawcą p. Czają.


Wycieczka uczniów SP w Bałtowie do Krakowa i Bochni

W dniach 27-28 października 2016r. uczniowie klas V i VI (pod opieką nauczycieli: A. Kądzieli-Płazy, M. Wąsik i M. Wójcik) uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Krakowa i Bochni. Atrakcyjny program wycieczki sprawił, iż nikt się nie nudził. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najciekawsze legendarne miejsca dawnej stolicy Polski, m.in.: Smoka Wawelskiego, Pomnik psa Dżoka. Z Kopca Kościuszki podziwiali piękną panoramą miasta.
Pan przewodnik swoimi opowieściami rozbudził wyobraźnię uczniów zwiedzających historyczne zabytki: Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, Groby  Królewskie, Bazylikę Mariacką, Bazylikę Franciszkańską z pięknymi polichromiami wykonanymi przez znakomitego artystę Stanisława Wyspiańskiego i witrażami zaprojektowanymi przez tego twórcę.
Drugi dzień rozpoczął się zwiedzaniem Kopalni Soli w Bochni. Podziwiając  wykute w soli piękne komory, niesamowite tunele, tworzące podziemny labirynt pod miastem, stare wyrobiska, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby, uczniowie poznali historię oraz legendy i ciekawostki związane z tym miejscem. Zwiedzili także kaplicę księżnej Kingi, ozdobioną  solnymi dziełami sztuki. Interesującym punktem programu zwiedzania okazała się także Podziemna Ekspozycja Multimedialna.
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


Narodowe Święto Niepodległości


Ślubowanie w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 13 października 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Dzieci przygotowane przez wychowawczynię panią Beatę Walczyk i Pana Pawła Grabskiego zaprezentowały montaż słowno- muzyczny związany tematycznie z Dniem Edukacji Narodowej.  Mali uczniowie wykazali się piękną recytacją i śpiewem, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej. Następnie przyrzekali pilnie się uczyć, a swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po wypełnieniu wszystkich aktów ceremonii ślubowania zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Bohaterowie dnia otrzymali upominki wręczone przez Pana Wójta Andrzeja Jabłońskiego, Panią Sekretarz Agnieszkę Kopałę i rodziców.


ODSZEDŁ, PAMIĘĆ POZOSTANIE…

26 października 2016 roku, w wieku 92 lat, zmarł
dh Władysław Kosiak
współzałożyciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pętkowskiej, Prezes Jednostki od chwili jej założenia, członek Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, kombatant, członek koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bałtowie. W uznaniu zasług za działalność  społeczną oraz działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.W osobie druha Władysława Kosiaka żegnamy człowieka życzliwego, otwartego na sprawy społeczne i niezwykle zaangażowanego.
 


Cześć Jego pamięci

Andrzej Jabłoński
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie


Pomoc żywnościowa w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 771, 00 zł na osobę w rodzinie i 951, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Projekt: Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

 


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Bałtów na 2016r.


Informacja

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
I.    Informacje ogólne

1.    W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Bałtów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2.    Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Bałtów, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


II.    Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

1.    W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a)    są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych
b)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
Zgłoszenia należy składać do dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów (Sekretariat).


Informacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF, w ramach walki z tą niezwykle groźną chorobą zwierząt, istnieje możliwość wykorzystania w celach szkoleniowych filmu edukacyjnego pt. „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.
 


Szkolenie - "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"


Uroczyste podpisanie umowy na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 754

13 października 2016r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 754". W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP - Kazimierz Kotowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego -  Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Jan Maćkowiak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego - Zbigniew Duda, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Ostrowiec Św. – Krzysztof Kowalski, Wójt Gminy Bodzechów - Jerzy Murzyn, Z-ca Wójta Gminy Tarłów - Tomasz Kamiński, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego – Wojciech Siporski, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Damian Urbanowski oraz przedstawiciele firmy Skanska S.A., wykonawcy zadania: Dyrektor oddziału OBI Kraków Firmy Skanska S.A. - Piotr Justyna, Inżynier kontraktu – Grzegorz Molicki, Kierownik budowy - Bogdan Cencek. Gminę Bałtów reprezentowali: Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński,  Sekretarz - Agnieszka Kopała, Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Smoliński, Radni i Sołtysi Gminy Bałtów, Pracownicy Urzędu Gminy w Bałtowie.


Dzień Edukacji Narodowej


Małe przetwórstwo dla rolników

29 września br. rusza nabór na ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 – 2020 i będzie trwał do 28 października 2016r.


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-I.6401.89.2016.PS.3 z dnia 29.09.2016r. 


Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich

Szacowanie szkód na terenach obwodów łowieckich normuje ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2015.2168) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010r. 45.272). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych  w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) z późn. zm. padłe zwierzęta gospodarskie w tym również trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o chorobę zakaźną np. ASF (Afrykański Pomór Świń) stanowią materiał kategorii 1. W obu przypadkach zwierzęta te powinny być przekazane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1.


VI Światowe Dni Tabliczki Mnożenia w PSP w Okole

PSP im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyła po raz pierwszy w VI Światowych  Dniach Tabliczki Mnożenia  2016r.  W standardowej wersji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) organizowane są zabawy dla uczniów z całej szkoły. Tegoroczne zmagania odbywała się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. W szkole akcja poprzedzona była licznymi grami, zabawami i konkursami matematycznymi przypominającymi tabliczkę mnożenia. Wszystko po to, aby potem zdać egzamin śpiewająco i zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w PSP w Okole

„Nasza szkoła czyta dzieciom” – pod takim hasłem w dniu 30 września 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzono po raz pierwszy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.


Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PONOWNEGO NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Bałtowie
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki

Informuję, iż nie rozstrzygnięto ponownego naboru na ww. stanowisko.

 


Uzasadnienie:
Ponowny nabór na stanowisko inspektora ds. turystyki został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.
 


Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński


Sprzątanie świata w PSP w Okole

18 września 2016r.  uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren wokół szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wokół rzeki. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klas IV-VI. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.


Pożegnanie lata w Świetlicy w Okole

23 września 2016r. w Świetlicy w Okole odbyły się plenerowe zajęcia z okazji pożegnania lata i realizacji cyklu edukacyjnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. W pierwszej części spotkania dzieci analizowały definicję pojęcia „demoralizacja”, później powtarzały temat: „Bezpieczni na drodze – wskazówki dla pieszych i rowerzystów” oraz „Pieszy na pasach”. W drugiej części zajęć tradycyjnie o tej porze roku, przygotowane było ognisko i rozgrywki sportowe z użyciem ziemniaka.  Wychowawca Świetlicy i uczestnicy zajęć serdecznie dziękują panu Robertowi Żuchowskiemu za pomoc w przygotowaniu ogniska.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Sprzątanie świata w świetlicy w Okole

Jak co rok, w trzeci weekend września, odbywa się na całym świecie akcja „Sprzątanie świata”. Biorą w niej udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Dodatkowo, w tym roku, hasło przewodnie proekologicznych działań brzmiało: „Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Na zajęcia tego rodzaju do świetlicy przybyło 14 uczniów SP w Okole. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę, wzięły udział w pogadance na temat recyklingu i segregacji śmieci - w szczególności elektroodpadów. Wszyscy chętnie wykonali prace plastyczne: grupową pt. „Dwa światy – czysty i zaśmiecony” oraz indywidualną, po zastanowieniu się w jaki sposób można wykorzystać elektrośmieci i nadać im „drugie życie”. W miłej atmosferze i z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy postawione sobie zadania związane z akcją „Sprzątanie świata’2016”.


Zespół ludowy „Biesiada” wystąpił w Magoniach

W dniu 18 września 2016 r.  zespół  „Biesiada”  wystąpił w Magoniach    z okazji XIV Święta Pieczonego  Ziemniaka. Panie przygotowały również pyszne potrawy ziemniaczane , za które komisja  konkursowe przyznała zespołowi  wyróżnienie.  Serdecznie gratulujemy.


Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. turystyki

Wójt Gminy Bałtów ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie
 Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Startegia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.


Rozpoczęcie roku szkolnego w PSP im. Legionów Polskich w Okole

1 września 2016 roku o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2016/17. Naukę rozpoczęli uczniowie klas 0 - VI oraz maluchy w przedszkolu unijnym.


Kondolencje


Krzemienny Zlot Pojazdów Zabytkowych w Bałtowie

4 września 2016 roku Gmina Bałtów gościła uczestników zlotu pojazdów zabytkowych. Celem imprezy była promocja miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym w powiecie, lokalnej przedsiębiorczości i popularyzacja motoryzacji, a w szczególności pojazdów zabytkowych.


Uroczystości w Bałtowie z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, która została odprawiona przez proboszcza parafii ks. Kan. Grzegorza Kucharskiego. W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe z Wójtem Andrzejem Jabłońskim i Sekretarz Agnieszką Kopałą na czele. Msza Święta zainaugurowała również nowy rok szkolny, gromadząc społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie w asyście pocztu sztandarowego szkoły. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki pod tablicą niepodległościową przy kościele.


Szczeniaki do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji szczeniaków. Trzy małe pieski poszukują kochających domów - są wesołe, rozbrykane i chętne do ciągłych zabaw i psot, czyli zachowują się jak typowe szczeniaki, przy czym są łagodne, przyjacielskie i towarzyskie.  Szczeniaki objęte są opieką weterynaryjną. Informacje dotyczące adopcji piesków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41/264 10 08 wew. 18.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Ostrowiecki zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bałtów z siedzibą Bałtów 32, gm. Bałtów w dniu 22.08.2016r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 306017T Bałtów Zarzecze - Bałtów Cmentarz w km 0+000,00 - 1+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem".


Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko: pomoc nauczyciel wychowania przedszkolnego


Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

  


Kominikat o ochronie trzody chlewnej przed ASF

  


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych 2016 w Ćmielowie

Gmina Bałtów 28 sierpnia 2016 roku uczestniczyła w Dożynkach Powiatu Ostrowieckiego, których gospodarzem, w tym roku była Gmina Ćmielów. Uroczystości zainaugurowała uroczysta Msza Święta  odprawiona w ćmielowskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez proboszcza ks. Czesława Gumieniaka i proboszcza parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim ks. Dariusza Kowalskiego. Po mszy uczestnicy dożynek przemaszerowali barwnym korowodem w asyście Orkiestry Dętej z Kunowa i pocztów sztandarowych (Gminę Bałtów reprezentowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie) na Stadion Leśny „Świt”, gdzie nastąpiła część oficjalna. Podczas dożynek zostały wręczone nagrody laureatom etapu powiatowego konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” – trzecie miejsce przypadło P. Elżbiecie i Jerzemu Różalskim z Bałtowa.
Po gratulacjach i przemówieniach zespoły ludowe z terenu Powiatu Ostrowieckiego ośpiewały wieńce dożynkowe – w imieniu Gminy Bałtów wystąpił zespół ludowy „Bałtowianie”Reprezentacja Gminy Bałtów odbywała się także na stoisku, na którym można było zakupić wyroby rękodzielnicze twórców ludowych i regionalne przysmaki mieszkańców Gminy.


Informacja o wynikach naboru

  


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

  


IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły i Dożynki Gminne 2016.

W dniach od 19 sierpnia 2016r. do 22 sierpnia 2016r. w Bałtowie odbyło się IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone z Dożynkami Gminnymi. Oficjalnego otwarcia Święta Pszczoły dokonali: Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarzy - Mirosław Worobik, prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarstwa – Andrzej Dąbrowski oraz prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Józef Misiura.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej

Wójt Gminy Bałtów oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej.Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2016r. (środa), godz. 12.00 w Klubie „Bałtek” w Bałtowie.


Dożynki Gminne 2016, IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły


Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na pierwszym piętrze budynku Ośrodka Zdrowia położonego w miejscowości Bałtów nr 32A na działce ewidencyjnej nr 1995/2 o pow. 0,2388 ha, stanowiącej współwłasność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej nr KI10/0004687217.


Program Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023 - Zaproszenie na inauguracyjną konferencję

W związku z przystąpieniem do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023, Wójt Gminy Bałtów zaprasza na konferencję rozpoczynającą projekt, która odbędzie się w dniu 23.08.2016r. (wtorek), godz. 16.00 w Klubie „Bałtek” w Bałtowie.


Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że składka podstawowa za jedną osobę na ubezpieczenie społeczne rolników w 3 kwartale 2016 roku wynosi:

na FS       - 126,00 zł
na FER   - 246,00 zł
Razem    - 390,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:
86 1010 1238 0858 8918 9960 0000

Jednocześnie informujemy, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zmianie.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. turystyki

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie
 Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki

 


Krzemienny Zlot Pojazdów Zabytkowych


Nabór na wolne stanowisko pracy - Pomoc Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w ramach projektu „Mali odkrywcy na start”
 


Nabór na wolne stanowisko pracy - Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w ramach projektu „Mali odkrywcy na start” (2 etaty - Punkt Przedszkolny w Bałtowie, 2 etaty – Punkt Przedszkolny w Okole)


Konkurs na Wieniec Dożynkowy 2016


Samochód operacyjny dla OSP Bałtów

 


Obwieszczenie - zamieszczono dnia 2016.08.02

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów"


Informacja o naborze dzieci 3-4-letnich do punktów przedszkolnych w Bałtowie i Okole w ramach projektu Mali odkrywcy na start

                                                               

Informujemy o naborze dzieci 3-4-letnich z terenu Gminy Bałtów do oddziałów przedszkolnych w Bałtowie i Okole w ramach projektu „Mali odkrywcy na start” na rok szkolny 2016/2017. Informacje na temat projektu oraz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.gminabaltow.pl. Wnioski i dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.gminabaltow.pl lub w Biurze projektu, Bałtów 32 a (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, I piętro). Przyjmowanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych -  do dnia 24 sierpnia 2016 r. .Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać je pocztą na adres: Biuro projektu „Mali odkrywcy na start”, Bałtów 32 a, 27-423 Bałtów.

 


Piknik na zakończenie półkolonii 2016r.

22 lipca 2016 r. półkoloniści i ich opiekunowie podsumowali wspólnie spędzony czas. Spotkanie miało charakter pikniku integracyjnego, na który zostali zaproszeni rodzice oraz  przedstawiciele władz naszej Gminy. Dzieci tradycyjnie zaprezentowały swoje prace wykonane podczas zajęć programowych i przedstawiły krótki program artystyczny, były to: tańce, piosenki i skecze. W tym roku, dla naszych gości, przygotowana została prezentacja  multimedialna pt. „Wakacje blisko domu IV”, której autorem był jeden z uczestników półkolonii Igor Nowakowski. Na zakończenie oficjalnej części spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki  oraz został rozstrzygnięty konkurs pn. „Super kolonista”. Druga część pikniku odbyła się w plenerze pod znakiem konkurencji sportowych. Dumni rodzice mogli dopingować swoje pociechy i poczęstować się przygotowanym specjalnie na tę okazję słodkim poczęstunkiem. Jak co roku uczestnicy półkolonii rozjechali się do swoich domów z uśmiechem na twarzy i głowami pełnymi radosnych wspomnień. Dzieci oraz organizator półkolonii składają serdeczne podziękowania panu Andrzejowi Jabłońskiemu, Wójtowi Gminy Bałtów za pomoc i życzliwość przy organizacji wypoczynku oraz za udział w pikniku. 


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z załączonymi fakturami. Wszystkich zainteresowanych rolników prosimy o składanie w/w wniosków w Urzędzie Gminy w Bałtowie – pokój nr 10.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego


Gmina Bałtów gościła młodzież z Ukrainy

W dniu 21 lipca 2016r. Gmina Bałtów oraz Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie , gościła młodzież z Ukrainy, która przyjechała do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Grupę serdecznie powitali:  Wójt gminy Andrzej Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem Smolińskim. Wiele ciepłych słów do pielgrzymów skierował również Ks. Kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz parafii p.w. M.B.B. w Bałtowie. Goście zwiedzili Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach,  JuraPark  Bałtów, Muzeum Jurajskie, Zwierzyniec.  Byli w Cinema 5 D oraz na Rollerocasterze.
Po obiedzie uczestniczyli w popołudniowej Mszy Świętej odprawionej w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Zwieńczeniem pobytu młodzieży ukraińskiej w Bałtowie była wspólna integracja przy grillu na Placu „Okręglica” .


Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r.

Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zakazu w porzewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego


Dzień uczestników półkolonii w Parku Linowym w Skarbce


Warsztaty surwiwalowe półkolonistów

18-19.07.2016r. grupa półkolonistów uczestniczyła w warsztatach surwiwalowych specjalnie przygotowanych przez instruktorów, którzy na co dzień prowadzą tego rodzaju zajęcia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo ciekawe zajęcia takie jak nauka budowy schronienia, rozpalanie ogniska, uzdatnianie wody i elementy wyznaczania stron świata to był dopiero początek wspaniałej przygody ze sztuką przetrwania. Drugi dzień zajęć obejmował techniki maskowania, szyfrowania wiadomości, strzelectwo i grę terenową z wykorzystaniem mapy topograficznej Okołu. Dwudniowe warsztaty na długo pozostaną w pamięci półkolonistów. 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zamieszczono dnia 15.07.2016r.

Starosta Ostrowiecki zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bałtów z dn. 25.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 306017T Bałtów Zarzecze- Bałtów Cmentarz w km 0+000,00 - 1+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem".


Ogłoszenie

Wójt Gminy Bałtów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Antalya Otelleri


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 04.07.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Bałtowie na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 04.07.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.


Informacja o przeznaczeniu do sprzedania - zamieszczono dnia 2016.04.22

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25.04.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 67.02 m² z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11.88 m² (piwnica) wraz z udziałem w części wspólnych budynku i gruntu, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie.


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I 2016/2017


Program Rodzina 500+


Zajęcia artystyczne i wyjazdy półkolonistów

Kilka ostatnich dni na półkolonii minęło pod znakiem zajęć artystycznych pt. „Dzieci i ryby”, „Kamienista droga” i „Kamienie szczęścia”. Do zajęć rekreacyjno-sportowych zaliczyć można grę terenową pt. „podchody” i pobyt na terenie Parku Jurajskiego w Bałtowie. 15 lipca 2016r. półkoloniści zwiedzili Geopark w Kielcach, którego największą atrakcją była podróż do wnętrza ziemi w kapsule 5D.


Program monitoringu lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie:http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms . Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej siei wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach  2016 – 2020.
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
 


Wakacje półkolonistów - sport i profilaktyka

Pierwsze dni na półkolonii odbyły się pod znakiem zajęć integracyjnych i sportowych. Ruch i wspólna zabawa wywoływały uśmiechy na twarzach zadowolonych kolonistów. Do najważniejszych zajęć pierwszych dni należał rajd pieszy niebieskim szlakiem turystycznym im. S. Jeżewskiego: Pętkowice – Bidzińszczyzna – Skarbka Dolna, oraz wyjazd na pływalnię Rawszczyzna w Ostrowcu Św. 


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcje pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy bądź sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41/264 10 08 wew. 18.


Projekt - Mali odkrywcy na start

                                                    

 

Informujemy, że Gmina Bałtów rozpoczęła z dniem 01.07.2016 r. realizację projektu pt. „Mali odkrywcy na start”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego 34 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących na terenie Gminy Bałtów. W ramach projektu utworzone zostaną 2 punkty przedszkolne w miejscowościach Bałtów oraz Okół.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.08.2017.


Wakacje z Biblioteką


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Bałtów w II półroczu 2016r.

 


Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża. Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:
- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
- nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych w wyżej przywołanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej koncesji kopaliny. Niezależnie  od powyższego wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo z art. 176 ww. ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz wykroczenie z art. 177 pkt. 2 tej ustawy – zagrożone karą aresztu lub grzywny.


Lista zakwalifikowanych uczestników półkolonii - Wakacje blisko domu IV

  


Poradniki w zakresie zasad zachowania się podczas upałów i burz

 


Przegląd Zespołów Ludowych Noc Świętojańska

  W dniu 22 czerwca 2016 r. odbył się Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach realizacji projektu p.n. „Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie -  rozwój lokalny mieszkańców gminy poprzez zachowanie i utrwalenie tradycji ludowych” w ramach programu ”Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. 


Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła...

Każdy z nas zgodzi się ze słowami znanej poetki Wisławy Szymborskiej. Niestety, w codziennej gonitwie coraz częściej zapominamy o książce i mało czasu poświęcamy na czytanie dzieciom. Książkę bardzo często zastępuje telewizja czy komputer.  W Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole staramy się podtrzymywać i rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez codzienne czytanie bajek, tworzenie wystawek czytelniczych. W ramach współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu organizowane były dni głośnego czytania, podczas których dorośli czytali przyniesioną z domu, ulubioną książkę swojego dziecka. Bardzo dziękujemy za aktywny udział w naszych zajęciach.


Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bałtowie

W dniu 18 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie odbył się  XI Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, reprezentujących jednostki OSP  z terenu Gminy Bałtów.


Uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie druga w województwie

W środę 15 czerwca 2016r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. odbyło się uroczyste rozstrzygniecie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. W konkursie tym wzięła udział Oliwia Bukała – uczennica klasy VI której praca, przygotowana pod kierunkiem p. Anny Bugajskiej, została bardzo wysoko oceniona. Na szczeblu wojewódzkim Oliwia zajęła zaszczytne II miejsce.
Celem konkursu było jakże ważne promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem.


Sukces zespołu „Biesiada”

W dniu 11 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim w Kielcach, odbył się Koncert Laureatów 40. Buskich Spotkań z Folklorem. Zespół „Biesiada” z Bałtowa znalazł się w  gronie zwycięzców konkursu finałowego. Rada Artystyczna po wysłuchaniu 68 prezentacji finałowych przyznała nagrody i wyróżnienia. Zespół „Biesiada”  pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika, zdobył zaszczytne  III miejsce w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH. Nagrodę  oraz pamiątkowy dyplom  odebrała Pani Marianna Grela kierownik zespołu.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 


Wakacyjny kodeks bezpieczeństwa

W poniedziałek 13 czerwca 2016r. Szkolne Koło „Mały Ratowniczek” i Mały Samorząd Uczniowski działające w ZSP Szkoła Podstawowa Filia w Wólce Bałtowskiej, pod kierunkiem opiekunów Justyny Jabłońskiej i Anny Smolińskiej, przygotowały apel pod hasłem: „Bezpieczne Wakacje”. Apel rozpoczęła prezentacja poświęcona zasadom bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Przypomniane zostały zasady zachowania podczas wypoczynku i numery alarmowe. Apel miał na celu uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają na nich podczas spędzania czasu wolnego. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom podczas opalania i kąpieli. Przypomniano, jak należy zachować się podczas wypoczynku w lesie, górach i nad wodą, a zwłaszcza, jak należy reagować po zauważeniu pożaru lasu. Omówiono również zasady rozpoznawania i zbierania grzybów. W formie wesołych rymowanek i piosenek zachęcano do aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Zakończenie apelu dotyczyło zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn w gospodarstwach rolnych. Życzenia miłego wypoczynku i wspólne wykonanie piosenki pt. „Czas wakacji” zakończyły ten pouczający apel.


Noc Świętojańska - Zaproszenie


Dzień Dziecka - najbardziej roześmiane święto w roku

1 czerwca br. uczniowie ZSP SP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej przyszli do szkoły bez książek i zeszytów. Zabrali ze sobą jedynie uśmiech i ochotę na wspólną zabawę. W tym dniu bowiem tradycyjnych lekcji nie było, a  na dzieci czekało wiele sportowych, artystycznych, słodkich niespodzianek. Pierwszą z nich było obejrzenie ciekawego seansu filmowego pt. „Dinopociąg”. Kolejną atrakcją okazał się rajd plenerowy zakończony powrotem do szkoły i wspólną zabawą. Dzieci głośno wyrażały swoją radość i towarzyszące im pozytywne emocje. Po wyczerpujących zabawach wszystkim bardzo smakowała podana pizza. Nie była to jedyna apetyczna niespodzianka. Każdy z uczniów klas 0-III obdarowany został słodkim upominkiem – watą cukrową. Uczniowie doszli do wniosku, że Dzień Dziecka powinien być obchodzony co najmniej raz w miesiącu. Impreza dostarczyła  dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.


Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu "Kraina Fantazji" w Okole

7 czerwiec 2016 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu przedszkolaków z Okołu. W tym dniu przypadło wielkie świętowanie uroczystości Dnia Mamy i Taty .
Odświętnie ubrane przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, zatańczyły walczyka i składały życzenia. W wyjątkowej atmosferze, dzieci wspaniale odgrywały swoje role. Na twarzach Rodziców widać było uśmiech, zadowolenie i dumę. Na zakończenie części artystycznej dzieci zaśpiewały Rodzicom "Sto lat" i wręczyły laurki. Po części oficjalnej, na Gości czekał słodki poczęstunek.

 


Kolejne sukcesy bałtowskich gimnazjalistów

6 czerwca 2016 r. w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła  II w Klimontowie odbyła się uroczystość podsumowania V edycji wojewódzkiego konkursu „ Katyń - Pamiętajmy!”, do którego przystąpiła młodzież z 14 gimnazjów województwa świętokrzyskiego, w tym uczniowie Gimnazjum w Bałtowie: Anna Kopała, Jakub Grudniewski i Adrian Kaczmarzyk.


Dzień Rodziny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

1 czerwca 2016 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodziła Dzień Rodziny, który połączył trzy uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień Matkii Dzień Ojca.


Dobre Praktyki w PSP im. Legionów Polskich w OKole

Mając na uwadze jakościowy rozwój szkoły, nauczyciele po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym potwierdzili umiejętność stosowania unikatowych technik edukacyjnych, wykazując się nowatorstwem pedagogicznym i innowacyjnością. Działania podjęte tym razem przez panie: Alicję Chodałę i Barbarę Samsonowską przyczyniły się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Nauczycielki zatroszczyły się o zintegrowanie środowiska szkolnego, angażując w liczne przedsięwzięcia nie tylko uczniów, ale i ich rodziców. Kuratorium Oświaty w Kielcach doceniło starania pedagogów i pozytywnie zaopiniowało „Dobrą Praktykę” pod względem formalnym i merytorycznym.


Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji gmin Ziemi Świętokrzyskiej

W dniu 29 maja 2016 r. w Miedzianej Górze Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji gmin Ziemi Świętokrzyskiej. Podczas giełdy samochodowej należącej do Automobil Klubu Kieleckiego, zaprezentowały się zespoły ludowe  „Bałtowianie” i „Biesiada” pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika,  Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, JuraPark Bałtów, Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur”, Stowarzyszenie” Bałt”, Centrum Apiterapi  ”Api Bałt”. Użytkownicy giełdy mogli nie tylko podziwiać piękne wyroby, ale również degustować bałtowskie ciasta.  W konkursie o JuraParku można było wygrać bilety wstępu do kompleksu turystycznego.   Do odwiedzenia gminy Bałtów serdecznie zapraszał Wójt gminy Pan Andrzej Jabłoński. O walorach turystycznych opowiedział Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” Pan Jarosław Kuba.


Dzień Dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Okole

Jak co roku dzieci z przedszkola w Okole spędziły Dzień Dziecka na łonie natury. Podczas gier i zabaw sportowych sprawdziły swoją sprawność fizyczną, a przy okazji świetnie się bawiły. Na zakończenie czekało na nich ognisko przygotowane przez drogich rodziców, no i oczywiście pyszne kiełbaski.


Dzień Rodziny w Bałtowie

W dniu 2 czerwca 2016r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Bałtowie wraz z rodzicami brali udział w Dniu Rodziny. Zebrani w przedszkolu rodzice wysłuchali mini- koncertu w wykonaniu ich pociech oraz otrzymali okolicznościowe laurki, zaś dzieci zostały obdarowane upominkami od rodziców. Następnie wszyscy udali się na boisko, gdzie dorośli mieli okazję pobawić się na sportowo wraz ze swoimi dziećmi. W zabawnych wyścigach wszyscy walczyli fair play, nie szczędząc wysiłku, a dobry humor nie opuszczał zawodników. Po konkurencjach sportowych kiełbaski z grilla (smażone przez tatusiów)  smakowały wyśmienicie, a wata cukrowa robiona na miejscu była miłą niespodzianką na deser. Spotkanie było świetną okazją do chwili wytchnienia i spędzenia czasu w ,,przedszkolnym" towarzystwie.


Półkolonia w Gminie Bałtów. Informacja dla rodziców

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole  jest organizatorem półkolonii letniej pod nazwą „Wakacje blisko domu IV”. W terminie od 11 lipca do 22 lipca 2016r. na terenie szkoły podstawowej w Okole, odbędzie się turnus półkolonii. Program jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Gminy Bałtów. Półkolonia jest  bezpłatna dla uczestników zakwalifikowanych przez komisję kwalifikacyjną.
Głównym celem organizatora jest zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom programu w czasie wakacji oraz wsparcie ich rodziców w codziennej trosce o jak najlepsze warunki do wychowywania dzieci. W czasie półkolonii będą odbywały się różnorodne zajęcia (edukacyjne, sportowe, artystyczne, krajoznawcze) dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Wychowawcy prowadzący zajęcia dołożą wszelkich starań aby stworzyć dzieciom jak najlepszy wypoczynek, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
Wszelkich informacji na temat zapisów udziela kierownik półkolonii pani Edyta Stępniewska,  wychowawcy klas w szkołach podstawowych, pani E. Kołodziej w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz GOPS w Bałtowie. Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w półkolonii, serdecznie zapraszamy do wypełnienia karty kwalifikacyjnej i złożenia jej u wychowawcy klasy. Termin zapisów – do 24 czerwca 2016 r.  Telefon kontaktowy do kierownika półkolonii: Edyta Stępniewska 698 394 441.

Uwaga! Organizacja i przebieg wypoczynku zgodne z rozporządzeniem MEN z 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, ustawa z 7 września 1997 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz 2572, z późn. zm.).


Ćwiczenia RENEGADE - SAREX 16/I

Urząd Gminy w Bałtowie  informuje, że w dniach 7 – 9 czerwca 2016 r. Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenia pod kryptonimem „RENEGADE – SAREX 16/I”. W ćwiczeniach udział będą brały m. in. struktury systemu alarmowania i ostrzegania Urzędów Miast i Gmin, z terenu Powiatu Ostrowieckiego. W związku z powyższym w dniach 7 – 9 czerwca br. odbędzie się głośna próba syren alarmowych na terenie całego powiatu.


Dzień Matki w ZSP w Bałtowie

Dzień Matki  to  jedno  z  najpiękniejszych  świąt  w  kalendarzu. Wypełnione zapachem kwiatów i serdecznymi życzeniami, święto to jest  wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości. Uczniowie klas 0 - III Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Bałtowie -  z siedzibą w Wólce Bałtowskiej uczcili ten wyjątkowy dzień w sposób szczególny.


1 czerwca Dzień Dziecka


Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie uczestniczką obozu "Youth Goes for Peace"

Anna Kopała jest uczennicą Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie. Od grudnia 2013 roku należy do Klubu JuniorBałt i Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów.  W 2014 r. została sekretarzem MRG. Od samego początku aktywnie działa na rzecz Gminy Bałtów, ale przede wszystkim na rzecz młodzieży.


Badanie struktury gospodarstw rolnych


Dzień Samorządu Terytorialnego


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach, wzorem lat ubiegłych, organizuje XVIII edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą. Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z gminy do eliminacji powiatowych. Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.


Przypomnienie o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Szanowni Państwo,

apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnycho wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne oraz rurociągi drenarskie.
Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
– wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
– wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu zgody wójta gminy;
– wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetamowań;
– naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów;
– ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
– odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
– bieżąca naprawa wylotów drenarskich;
Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich. Bytowanie bobrów na naszych terenach i ich działalność na rowach melioracyjnych stanowi już poważny problem dla rolników, którzy muszą się zmagać ze szkodami jakie wyrządzają bobry. Tamy bobrowe zatrzymują wodę w rowach powodując zalewanie gruntów. Jednakże należy pamiętać, że kilka gałęzi czy pień drzewa to nie jest jeszcze tama i można je usunąć. Wszelkie rowy, na terenie gdzie występują bobry, należy stale udrażniać m.in. poprzez usuwanie wszelkiego „materiału budowlanego” (poprzez wycinkę drzew i krzewów z rowów i terenów przyległych). Brak materiału budowlanego uniemożliwi budowanie tam. Jeżeli jednak powstanie już tama bobrowa należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce o zgodę na jej rozbiórkę. W przypadku wystąpienia szkód bobrowych (zalane użytki, zniszczone drzewa itp.) można wystąpić do ww. instytucji o wypłacenie odszkodowania.


Wójt Gminy Bałtów  /-/ Andrzej Jabłoński


Spotkanie z Poezją Lutnia Wiejska

Do tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wpisały się coroczne Spotkania z Poezją Lutnia Wiejska. 19 maja 2016 r. miała miejsce X jubileuszowa edycja tego konkursu.  Po raz pierwszy odbył się on w 2006 roku i miał zasięg gminny. Od 2007 roku jest to konkurs powiatowy. Od czterech lat swoim patronatem obejmuje to wyjątkowe przedsięwzięcie Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński. Pomysłodawczynią konkursu jest nauczycielka języka polskiego z PSP im. Legionów Polskich w Okole Marzenna Barańska- Serafin, która od początku organizuje jego kolejne edycje wraz z nauczycielką języka angielskiego i plastyki Anetą Kocjan. Pani Aneta Kocjan jest autorką wspaniałych dekoracji, które co roku zachwycają przybyłych gości.


„Prawa Dziecka” w PSP im.Legionów Polskich w Okole.

Wypoczynek, rozrywka i czas wolny to także prawa dziecka. Każde dziecko ma też prawo do prywatności - również w szkole. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, w PSP w Okole pani Alicja Chodała – opiekun Samorządu Uczniowskiego – przeprowadziła dla uczniów klas IV-VI zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Nauczycielka uświadomiła dzieciom jakie prawa przysługują najmłodszym Polakom.


Zwieńczenie obchodów Dni Bibliotek i Bibliotekarzy w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Książka spełnia ważną rolę w życiu człowieka. Nie można z niej rezygnować! Należy je czytać i szanować! „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”. Pod takich hasłem odbył się cykl imprez w PSP im. Legionów Polskich w Okole. Wspólnymi siłami (nauczyciele, rodzice klasy I i uczniowie) przygotowali dla najmłodszych przedstawienie pt: ”Rzepka”. Inspiracją był wiersz znanego wszystkim milusińskim - poety – Juliana Tuwima.


Ochronne szczepienie lisów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach  informuję, że w dniach 18 maja – 3 czerwca 2016 r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo – zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 15 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa  świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi. Apelujemy do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Akcja Dwie godziny dla rodziny w Świetlicy w Okole

W piątek 13 maja 2016 r. na placu rekreacyjno-sportowym w naszej miejscowości odbył się piknik rodzinny poświęcony corocznej akcji związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny. W tym roku organizowanym spotkaniom przyświecało hasło „Muzyka i pokolenia”. Miał to być czas poświęcony spotkaniu w gronie rodziny i rozmów na temat muzyki i przemijających pokoleń. Głównym punktem naszego pikniku było rozwiązywanie quizu rodzinnego, z którego mogliśmy dowiedzieć się o fascynacjach muzycznych rodziców i ich dzieci oraz konkurs piosenki pt. „Piosenka, którą lubię”. Na zakończenie dzieci i ich rodzice piekli kiełbaski przy ognisku i tańczyli przy „muzyce pokoleń”.   


Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie


Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

8 maja 2016 roku w Klubie „Bałtek” miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego dziesięciu par z Gminy Bałtów. Swoje Złote Gody świętowali Państwo: Danuta i Stanisław Bidzińscy, Halina i Stefan Budzeń, Cecylia i Władysław Bukowscy, Danuta i Jan Chodała, Henryka i Daniel Grabscy, Janina i Jan Przydatek, Kazimiera i Wiktor Ruszkiewicz, Janina i Zygmunt Walczyk, Władysława i Czesław Walos, Janina i Henryk Zielińscy.


Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja

  


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Dzień Strażaka


Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja


Narodowe Święto Biegania

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych, które zainicjowały Narodowe Święto Biegania. 24 kwietnia 2016r.  uczestnicy programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, pod opieką  trenera - pani Anny Kądzieli- Płazy, zmierzyli się symbolicznie z trasą Orlen Warsaw Marathon.


Sleeveface w bibliotece szkolnej

W dobie cyfryzacji i fascynacji osiągnięciami technologiczno-informacyjnymi wydawać by się mogło, że zainteresowanie biblioteką i „książkami papierowymi” będzie systematycznie maleć. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsza biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, zwłaszcza młodych, łącząc tradycję ze współczesnością. Przykładem takiej inicjatywy jest zorganizowana przez bibliotekę szkolną w ZSP w Bałtowie sesja fotograficzna – sleeveface - z udziałem uczniów szkoły podstawowej.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Kwiecień kojarzy się przede wszystkim z wiosenną aurą, ale warto wiedzieć, że to również miesiąc, w którym książka obchodzi swoje święto. 2 kwietnia obchodzony jest Dzień Książki dla Dzieci, zaś 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.


Bałtów jest ECO

Bałtów jest ECO – pod takim hasłem 23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna odsłona wiosennych porządków w Gminie Bałtów - pierwsza miała miejsce 9 kwietnia 2016 roku i zaowocowała odsłonięciem wapiennych skałek i tarasu widokowego prawostronnego brzegu rzeki Kamiennej.


Dzień Ziemi 2016 w Świetlicy w Okole

22 kwietnia 2016 roku podopieczni Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole uczestniczyli w plenerowych zajęciach zorganizowanych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne hasło „Palący Temat – Niska Emisja” dotyczył problemów związanych z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Uczestnicy zajęć dyskutowali  na temat głównych skutków zanieczyszczenia powietrza, o sposobach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Po części teoretycznej, odbyły się zajęcia terenowe, czyli sprzątanie wybranego miejsca w Okole. Dzieci z wielkim zaangażowaniem segregowały śmieci i znosiły w wyznaczone miejsce. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólna zabawa. Wychowawca Świetlicy składa serdeczne podziękowania radnemu Gminy Bałtów panu Piotrowi Wyrodzie, rodzicom i nauczycielom PSP w Okole, którzy włączyli się w organizację i pomoc podczas całej imprezy.


Akcja społeczna Wiosenne reklamówki śmieci - zaproszenie


Młodzież z ZSP w Bałtowie w projekcie Bezpieczna Woda

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to zadanie priorytetowe, dlatego też Targi Kielce oraz Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe już po raz trzeci zorganizowały warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Niezabezpieczone akweny wodne, nieodpowiedzialna zabawa w trakcie wakacyjnego wypoczynku nad wodą, brawura i lekkomyślność są częstymi przyczynami wypadków z udziałem dzieci.
 


Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2016 rok - Termin!


Komunikat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że w związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin i mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować następujące środki ostrożności:
•    dobierać preparaty jak najmniej szkodliwe dla pszczół,
•    zapoznać się z etykietą-instrukcją preparatu dotyczącą przestrzegania okresu prewencji i bezpieczeństwa dla pszczół (art. 21 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - Dz. U. z 2013r.  poz. 455 ze zm.),
•    w czasie kwitnienia nie stosować środków, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla pszczół oraz jeżeli jest to możliwe, nie opryskiwać roślin uprawnych w okresie kwitnienia lub z kwitnącymi chwastami,
•    zabiegi środkami ochrony roślin, na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty, wykonywać wieczorem po oblocie pszczół (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin)
•    unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania i wykonywać zabieg sprzętem przebadanym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s  (§ 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin – Dz. U. z 2014r. poz. 516),
•    środki ochrony roślin stosować w odległości co najmniej 20 m od pasiek (§ 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin).

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin).
 


Wiktoria Kaczmarzyk - laureatka z ZSP Szkoły Podstawowej w Baltowie

1 kwietnia 2016 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/16.  Wśród najzdolniejszych uczniów na scenie znalazła się także uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Wiktoria Kaczmarzyk. Towarzyszyła jej mama, która przez cały czas wspierała i motywowała córkę. Na uroczystość pojechały, również dumne z osiągnięć uczennicy, opiekunki: Pani Edyta Maziarska i Pani Agnieszka Wolak oraz dyrektor szkoły – Pani Lidia Pastuszka i sekretarz Gminy Bałtów – Pani Agnieszka Kopała.Wiktoria uzyskała zaszczytny tytuł laureatki XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Karta wielkanocna w ZSP w Bałtowie

1 kwietnia br. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem "Kartka wielkanocna" zorganizowanego przez Panią Annę Bugajską. Tematem konkursu była kartka okolicznościowa z okazji Świat Wielkanocnych. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań pięknym, lecz ginącym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej uczniów oraz wrażliwości estetycznej. Jurry przyznało: I miejsce Natalii Cielebąk z klasy Ia, II miejsce Oliwii Kisiel z klasy V oraz dwa III miejsca : Zuzannie Czerwonce i Izabeli Parchecie z klasy V.


Święto Matematyki w ZSP Gimnazjum w Bałtowie

Coroczną tradycją w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie stał się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny - ,,Święto Matematyki” .  W bieżącym roku szkolnym turniej odbył się 30 marca 2016r. W szranki stanęło 5 klas gimnazjalnych.


Informacja

Wójt Gminy Bałtów informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”, złożonej w trybie 19 a Ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) pn.: „Opracowanie i wykonanie monografii zamkniętego w 2013 roku Zespołu Szkół w Bałtowie. Zachowanie dziedzictwa regionalnego, ocalenie od zapomnienia historii szkoły, nauczycieli, uczniów i ludzi związanych ze szkołą.”, co oznacza możliwość zawarcia umowy na wsparcie realizacji ww. zadania ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”,  Bałtów 81, 27-423 Bałtów.


VI Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska


Konkurs plastyczny - eliminacje gminne

W dniu 23 marca 2016r. przeprowadzone zostały eliminacje gminne do VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pt. „ Bezpiecznie na wsi-niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Organizatorem konkursu jest KRUS. W konkursie udział wzięło 38 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych,  I grupa wiekowa (klasy O-3), II grupa wiekowa (klasy 4-6). 


Pasowanie na czytelnika

23 marca 2016 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość pasowania uczniów I klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie na czytelników biblioteki szkolnej. Celem uroczystości było rozbudzenie wśród najmłodszych chęci sięgania po różne książki, jak również wyrobienie prawidłowych nawyków czytelniczych poprzez szanowanie książek oraz przestrzeganie regulaminu biblioteki.


W Wielkanocnym nastroju

We wtorek, 22 marca 2016 r., cała społeczność Szkoły Podstawowe w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej wzięła udział  w uroczystości z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Akademię przygotował Mały Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem p. Anny Smolińskiej. Uczniowie obejrzeli i wysłuchali montaż słowno - muzyczny, który wprowadził zebranych w klimat zbliżających się świąt. Nie zabrakło także tradycyjnego wielkanocnego stołu, na którym królowały różnokolorowe pisanki, baby wielkanocne, baranki i oczywiście zajączki. Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego złożyli uczniom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne. Na zakończenie zostały wręczone  nagrody uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Wielkanocnym, zorganizowanym przez Mały Samorząd Uczniowski. Każdy uczestnik konkursu otrzymał miły upominek.


Finalistka XIII Konkursu Języka Polskiego

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie co roku uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Najlepsi na etapie szkolnym kwalifikują się do kolejnego - rejonowego. W tym roku Weronika Zielińska - uczennica klasy III b Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie, przygotowana pod kierunkiem P. T. Szczygieł, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, gdzie 5.03.2016 r. reprezentowała bałtowskie gimnazjum podczas finału XIII wojewódzkiego konkursu języka polskiego dla gimnazjalistów. Weronice gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!
 


Pożegnanie zimy

21 marca 2016 r. dzieci z Przedszkola „Kraina fantazji” w Okole wybrały się wraz ze słomianą kukłą nad rzekę, aby pożegnać zimę. Słowami wiersza pożegnały Marzannę i zgodnie z tradycją wrzuciły ją do wody. W drodze powrotnej przedszkolakom towarzyszyła kolorowa Pani Wiosna. Wszystkie dzieci chętnie  śpiewały piosenki o wiośnie i szukały jej oznak w przyrodzie.


Wielkanoc 2016


Bałtów wśród najlepszych

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach, osiągając w nich znaczące sukcesy. Wyjątkowo ważne dla uczniów są jednak zmagania w organizowanych pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, do których, ze względu na ogromny prestiż, przystępują niemal wszystkie szkoły. Konkursy te stanowią  podsumowanie wieloletniej nauki na danym etapie kształcenia, a uzyskanie tytułu laureata stanowi dla szóstoklasistów gwarancję zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji po szóstej klasie. W tym roku uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Wiktoria Kaczmarzyk – reprezentowała naszą szkołę i gminę w Przedmiotowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym, pomyślnie przechodząc kolejne trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Wiktoria sięgnęła po najwyższy laur, uzyskując w  etapie wojewódzkim zaszczytny tytuł laureatki Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.


Powitanie Wiosny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości PSP w Okole.  Wszystkie klasy, od zerówki do szóstej przygotowały kukły Marzanny, a potem we wspólnym korowodzie poszły nad rzekę. Tam sroga boginka zimy została wrzucona do wody.


Oferta za realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

Oferta: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”, Bałtów 81, 27-423 Bałtów


na zadanie:  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) pn.: „Opracowanie i wykonanie monografii zamkniętego w 2013 roku Zespołu Szkół w Bałtowie. Zachowanie dziedzictwa regionalnego, ocalenie od zapomnienia historii szkoły, nauczycieli, uczniów i ludzi związanych ze szkołą.”
Termin składania uwag upływa w dniu 01.04.2016 r.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bałtowie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na stronie Urzędu www.gminabaltow.pl. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 01.04.2016r. osobiście lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bałtowie, 27-423 Bałtów 32, e-mail: gmina@gminabaltow.pl.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016r.

  W dniu 22 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło dziesięciu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: Marcin Słowik przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., Komendant Gminny OSP w Bałtowie Andrzej Malicki oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Gminy w Bałtowie Paweł Kudas. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Makuch Oliwia, Kośniewska Amelia i Kudas Przemysław z grupy szkoły podstawowe, oraz Grudniewska Kamila, Zielińska Weronika i Jabłoński Kacper z grupy gimnazjalnej.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bałtów - mgr inż. Andrzeja Jabłońskiego.


 

Aktualności: 2228 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com