Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

W dniach 16-27 kwietnia 2018 roku Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczyna III nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Zaproszenie na V Kielecki Marsz Katyński

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach.


Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie ulicami Sienkiewicza, Dużą, Jana Pawła II i Ściegiennego do Cmentarza Partyzanckiego, a następnie ulicami Sołtysiaka „Barabasza” i Gagarina na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Po drodze zaplanowany został przystanek przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków – ulica Sołtysiaka „Barabasza” – gdzie złożone zostaną kwiaty i znicze.


Pochód, utworzony przez członków grup rekonstrukcyjnych oraz młodzież szkolną w historycznych mundurach polskich oficerów oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD, w milczeniu przejdzie ulicami Kielc na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Marsz jest jedną z inicjatyw organizowanych dla upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji pomordowanych przez sowietów w 1940 r.


Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Leszek Bukowski, tel. 600 001 106. Adres e-mail do zgłaszania udziału zorganizowanych grup szkolnych: przystanek.kielce@ipn.gov.pl


Eliminacje gminne VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

W dniu 26 marca 2018r. przeprowadzony został na szczeblu gminnym VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOGIEGAMY”, którego organizatorem jest KRUS. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: klasy O-III,    II grupa: klasy IV-VII.


Rozpoczęła się rekrutacja do terytorialnej służby wojskowej w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na obszarze województwa świętokrzyskiego!

  


Opłata retencyjna - informacja

Wójt Gminy Bałtów informuje mieszkańców gminy Bałtów, iż, zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:
a) właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.


Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wysokość opłaty ustala się natomiast jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Opłata będzie naliczana dla wszystkich nieruchomości, które spełniają ww. warunki bez względu na datę, w której doszło do takiego ich zagospodarowania.


Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.


Co istotne, wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Na podstawie ww. przepisów, na przełomie marca i kwietnia do zidentyfikowanych uprzednio podmiotów zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2018 r.).
Mając na uwadze, iż w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, które mają w tym przypadku zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu, że dany podmiot spełnia ww. warunki, nie ma on możliwości uniknięcia uiszczenia tejże opłaty.


Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie, najpóźniej do 18 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy przekazanego w załączeniu Oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu).

Bałtów, dnia 03.04.2018 r.
                                                                                                                                        Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                                               /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 


Apel do hodowców trzody chlewnej przypominający o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  


Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na 2018 rok

  


Komunikat dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin mający na celu przeciwdziałanie zwiększeniu ilości pozostałości środków ochrony roślin wykrytych w badaniach płodów rolnych na obecność w/w substancji

  


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  


Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

  


Wnioski o przyznanie płatności - szkolenie ARiMR

  


Dzień otwarty w ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrowcu Św.


VIII Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 28 marca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, po pomyślnie złożonym i zweryfikowanym wniosku,  podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości  reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości a Gminą Bałtów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bałtów – Andrzeja Jabłońskiego oraz Skarbnika Gminy Bałtów – Lidię Jasińską na zakup defibrylatora, torby ratowniczej oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego. Wysokość dotacji celowej to 67165,56zł a wkład własny Gminy to 1% wartości zadania. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru woj. świętokrzyskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Realizacja zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem ma nastąpić do końca maja br.


Dystrybucja żywności 28-29.03.2018 r.


Bezpłatna mammografia 4 kwietnia 2018 r. w Bałtowie


Życzenia Wielkanocne 2018 r.


IV Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

Gmina Bałtów uczestniczyła po raz czwarty w powiatowym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, którego gospodarzem w tym roku było sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Polnej w Ostrowcu Św.  Gminę reprezentował zespół ludowy „Bałtowianie”, który wykonał piękną, wielobarwną i okazale zdobioną palmę wielkanocną.
Podczas Kiermaszu zaprezentowana została bogata tradycja rękodzieła, potraw i wypieków związanych z Wielkanocą w naszym regionie. Na stoisku gminnym  prezentowane były wyroby: p. Sabiny Bidzińskiej, p. Andrzeja Boberka, p. Mieczysława Siepietowskiego, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Kami” Adriana Różalskiego oraz Centrum Apiterapii „ApiBałt”. Kiermasz uświetniły występy muzyczne artystów i zespołów ludowych z terenu Powiatu Ostrowieckiego.   


Niedziela Palmowa w Bałtowie

25 marca 2018r. mieszkańcy Gminy Bałtów wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej, które zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej. Nabożeństwo rozpoczęło się przed świątynią, gdzie proboszcz parafii ks. Kan. Grzegorz Kucharski odczytał fragmenty Ewangelii oraz pobłogosławił i poświęcił kolorowe palmy wielkanocne. W obchodach Niedzieli Palmowej uczestniczyli przedstawiciele władz gminy : Wójt - Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy  - Leszek Smoliński, a także: radni, nauczyciele, strażacy, uczniowie, mieszkańcy gminy.


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2018 r.

W dniu 23 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie jedenastu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowej (klasy I-VI), oraz grupy II tj. uczniowie klasy VII i uczniowie gimnazjum (klasa II- III).


„Interaktywna Matematyka”

21 marca 2018r. w ramach obchodów Szkolnego Dnia Matematyki w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny pod hasłem ,,Interaktywna matematyka”. Organizatorki konkursu: Alicja Chodała, Barbara Samsonowska oraz Magdalena Łuczycka przygotowały turniej w ramach wydarzenia zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Dzień Nowych Technologii W Edukacji”. Inicjatywa miała na celu pokazanie, że matematyka nie musi być przedmiotem trudnym i nudnym, a nowe technologie wykorzystywane w jej nauczaniu wspierają ten proces.


GIMNAZJALISTKA Z BAŁTOWA STYPENDYSTKĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W poniedziałek, 12 marca 2018r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przyznanych najzdolniejszym uczniom z naszego regionu w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.
Podczas gali wręczania umów stypendialnych, w elitarnym gronie 259 nagrodzonych uczniów (97 gimnazjalistów i 162 licealistów) znalazła  się uczennica  kl. III b - KAMILA GRUDNIEWSKA.


Przedszkolaki z Okoła żegnają Panią Zimę

To nie był zwyczajny wiosenny dzień. 21 marca 2018 r.  maluchy z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole wyszły na boisko, aby powitać nową porę roku. Głośnym okrzykiem pożegnały Panią Zimę, a słowami piosenki „Przyszła już wiosenka” przywitały Panią Wiosnę. Niestety wszystkie obrzędy odbyły się jeszcze w zimowej aurze. Przedszkolaki mają jednak nadzieję, że ich śpiew zachęci wiosnę i w najbliższym czasie na dobre zaświeci ciepłe słoneczko.


Spotkanie z teatrem

19 marca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy na start” w Okole wraz ze starszymi kolegami miały okazję wyjechać do Kina Etiuda w Ostrowcu Św. na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Podczas ciekawego spektaklu spotkały się ze skrzatami, wesołymi smerfami, krasnoludkami, króliczkami oraz złą czarownicą Złośnicą i jej kolegą trolem Szczerbolem. Brały także czynny udział w przedstawieniu poprzez różne zabawy ruchowe i konkursy. Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z rolą teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich i z niecierpliwością czekają na następny wyjazd.


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

  


Zaproszenie


OGŁOSZENIE


Kampania Ministerstwa Zdrowia pn.: „Wiosna bez pneumokoków”


Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.
Apel przeplatany piosenkami w wykonaniu Haliny Młynkowej, Tadka i zespołu Forteca przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem Marzenny Barańskiej- Serafin i Pawła Grabskiego.
Po apelu uczniowie obejrzeli film pt."Tarzan - ułan z Zawichostu".
To fabularyzowany film dokumentalny produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci.
Autorzy przypomnieli w nim postać wachmistrza Tomasza Wójcika ps. "Tarzan" - legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK walczącego na ziemi świętokrzyskiej.
 


Zaproszenie


Zespół „Biesiada” na Świętym Krzyżu

W dniu 10 marca 2018r. zespół ludowy „Biesiada” uczestniczył w V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu. Zespół zaprezentował dwa utwory: „Getsemani – spójrz tam w górze”, „O głowo, coś zraniona” pod kierunkiem pana Pawła Cieślika.


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

Dzień Kobiet w Gminie Bałtów stał się piękną i oczekiwaną przez wszystkie Panie tradycją. Uroczystą akademię, przygotowaną przez P. M. Wąsik oraz P. Z. Kacałę, mogła podziwiać zarówno społeczność szkolna, jak i również społeczność lokalna. W tym dniu bowiem Kobiety z Gminy Bałtów chętnie przybywają licznie, by świętować 8 marca w atmosferze humoru i zabawy.


11 marca Dzień Sołtysa


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2018r.

Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt. Najbliższa edycja zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również: nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.


Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na targi AGROTECH prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bałtowie – pok. Nr 7 (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00) lub telefonicznie 41/264-10-08 wew. 18 do dnia 14.03.2018r. Planowany termin wyjazdu to 17 marca 2018r. (sobota) o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok Urzędu Gminy. Koszt uczestnictwa 20 zł/osoba.


8 marca Dzień Kobiet


Zawiadomienie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  


Promesa podpisana

Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek odebrał Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usunięcie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań remontu dróg: w Bałtowie tzw.: „Krzeszowiec” i w Rudce Bałtowskiej (Rudka Bałtowska – Bałtów Góra).
Wysokość dotacji wynosić będzie 347 tys. zł. i stanowić nie więcej niż 80% wartości zadań. Drogi zostały zniszczone na skutek nawalnego deszczu w dniu 23 maja 2017r. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych miesiącach.


Koniec ferii zimowych 2018 w Świetlicy w Okole

W drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z używaniem przez młodych ludzi, nowego typu środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Dzieci zapoznały się z czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka związanymi z używaniem tych groźnych substancji. Podsumowaniem zajęć, był udział w konkursie plastycznym pt. „Dopalaczom mówimy nie!”. Treścią wykonanych prac są plakaty informacyjne gdzie można uzyskać stosowną pomoc oraz przedstawienie czynników chroniących przed skutkami używania dopalaczy. Dużą atrakcją drugiego tygodnia ferii, okazał się dzień gier i zabaw terenowych. Dzieci z pełnym zaangażowaniem wykonywały zadania i różnego rodzaju konkurencje zaplanowane w plenerze.


Dzień Kobiet


Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięci: 2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju  LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22.03.2018 r. r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Uznanie dla Zespołu „Bałtowianie”

W uznaniu zasług w krzewieniu tradycji polskiej kultury ludowej, Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie Leszkiem Smolińskim, serdecznie podziękowali Zespołowi „Bałtowianie”. Pogratulowali osiągnięć artystycznych oraz zaangażowania w promowanie regionalnych tradycji. Życzyli zdrowia oraz kolejnych lat wypełnionych sukcesowi. W skład Zespołu „Bałtowianie” wchodzą: Jerzy Walczyk, Janina Cielebąk, Hanna Cielebąk, Elżbieta Chuchała, Zofia Zięba, Teresa Pytlak, Krystyna Walczyk, Hanna Siepietowska, Krystyna Stojek, Joanna Szydlak, Gabrysia Krawczyk, Patrycja Krawczyk, Martynka Zając, Anna Zając, Alfred Cielebąk i Henryk Chuchała. Zespół występuje pod kierunkiem instruktora muzycznego Pana Pawła Cieślika.
 


Ferie z Biblioteką

 


Szkolenia dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich - 28.02.2018r. w Bałtowie


Komunikat

Informujemy, że na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System segregacji Odpadów, który ujednolica kolorystykę i sposób oznaczania pojemników na odpady - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19). W związku z powyższym na terenie Gminy Bałtów obowiązywał będzie następujący system segregowania odpadów:
•    Worek koloru zielonego – szkło
•    Worek koloru niebieskiego – papier
•    Worek koloru brązowego – bioodpady

•   Duży pojemnik 240l –  metale i tworzywa sztuczne (nalepki koloru żółtego zostaną naklejone przez Firmę Remondis w późniejszym terminie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
•    Mały pojemnik 120l – zmieszane odpady komunalne
Mieszkańcom Gminy Bałtów Firma Remondis dostarczała worki oraz ulotki informacyjne dotyczące nowego sposobu segregacji. Są one również dostępne w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pok. nr 7. Można je w razie konieczności odebrać każdego dnia od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz., 15.00.
Segregację według nowych zasad należy rozpocząć po odbiorze śmieci w marcu b.r. W przypadku miejsc trudnodostępnych worki, harmonogramy odbioru odpadów oraz ulotki zostaną dostarczone w trakcie najbliższego odbioru odpadów.
Bałtów, 21 luty 2018r.


Zimowo i profilaktycznie w Świetlicy w Okole

Pierwszy tydzień ferii w Świetlicy upłynął pod znakiem zabaw na śniegu i zajęć plastycznych związanych z wykonaniem walentynkowego kolażu i biżuterii z niecodziennych materiałów takich jak glina i makaron. 14 lutego br. uczestnicy zajęć wzięli udział w walentynkowym przyjęciu, na którym oprócz zabaw tematycznych dzieci miały przygotowany słodki poczęstunek.


WALENTYNKI w PSP im. Legionów Polskich w Okole

9 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzono jak co roku DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to czas, kiedy przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski, który w dniach 7 i 8 lutego uruchomił Pocztę Walentynkową. W tych dniach można było wrzucać do specjalnie przygotowanej i udekorowanej skrzynki liściki, życzenia, wyznania miłosne i pozdrowienia. W dniu 9 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opróżnili skrzynkę walentynkową i rozdali korespondencję adresatom. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wychowawców. Na podstawie ilości zdobytych liścików i ozdobnych karteczek wyłoniono Króla i Królową Walentynek. Zwycięzcami zostali Weronika Dwojak kl.VI i Karol Choinka kl. II. Walentynki przyniosły społeczności szkolnej wiele radości.


Dzień Zdrowego Śniadania

Uczniowie klas I-II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod kierunkiem opiekunek SK PCK pani Beaty Walczyk i pani Anety Kocjan, przygotowali Dzień Zdrowego Śniadania. Akcja ta miała na celu zwiększenie świadomości najmłodszych na temat prawidłowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania. Dzieci dowiedziały się co należy jeść aby być zdrowym i pełnym energii, utrwaliły reguły odpowiedniego zachowania się przy stole. Z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem uczestniczyły  w podjętych zadaniach. Przyniosły produkty z których powstały pełnowartościowe, kolorowe kanapki.


Podsumowanie półrocznej Akcji „Rodzinne czytanie”

W dniu 9 lutego 2018r. podsumowana została akcja „Rodzinne czytanie” prowadzona w I półroczu w klasie III pod okiem wychowawczyni Barbara Samsonowskiej i opiekuna biblioteki Alicji Chodały. Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymali karty czytelnika, które uzupełniali liczbą minut poświęconych w danym dniu na czytanie. Codzienne czytanie potwierdzane było podpisem rodziców. W miesiącu styczniu koordynatorzy akcji zebrali od uczniów karty czytelnika i zliczyli liczbę minut przeczytanych w ciągu całego półrocza przez każdego ucznia klasy III. Zwycięzcami zostali Hanna Kołodziejczak, Zofia Kosowska, Zofia Letkiewicz, Monika Walczyk, Daniel Goliński i Brajan Cielebąk. Pani dyrektor Joanna Adamus wręczyła pamiątkowe dyplomy dla uczniów i ich rodziców, jak również nagrody książkowe.


Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"


Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany przez KRUS


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Bałtów


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Skarbka, Bidzińszczyzna, Pętkowice, Pętkowice - Kolonia, Wólka Pętkowska, Okół, Michałów, Lemierze, Ulów, Wycinka o przerwie w dostawie wody w dniu 22.02.2018 roku (czwartek).

Przerwa w dostawie wody potrwa od godz 7.00 do godz 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
                              /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Bałtów (nr posesji od 1do 54 oraz 155 do 157) o przerwie w dostawie wody w dniu 20.02.2018 roku (wtorek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
/-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
Bałtów 15.02.2018 r.
 


Wycieczka Przedszkolaków do restauracji „Zajazd pod Czarcią Stopką”

13  lutego 2018r.  dzieci z  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,, Mali odkrywcy na start’’ w Bałtowie udały się do restauracji ,,Zajazd pod Czarcią Stopką ‘’. Celem wycieczki było zapoznanie ze sposobem przyrządzania pizzy oraz uwrażliwienie dzieci na kulturalne zachowywanie się w restauracji.


„Każdy krok ma znaczenie…”

W dniu 07.02.2018r. uczniowie klasy VII oraz klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz klasa VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych  pt.: „Każdy krok ma znaczenie”. Zajęcia warsztatowe poprowadził edukator mgr Roman Latoszyński - pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE, członek Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania AIDS, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Informacja urzędowa o wpisaniu do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego zamieszczono 12.02.2018r.


„Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci w PSP w Okole


Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP w Okole

6 lutego 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 


„Ku niepodległej” – grupa Artystyczna REKONSTRUKTO w PSP im. Legionów Polskich w Okole.

W dniu 7 lutego 2018r. uczniowie klas 0-VII uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Wysłuchali opowieści o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.  Mogli przymierzyć strój szwoleżera, kosyniera czy oficera I brygady Legionów Polskich. Dotknąć replik broni używanej przez powstańców i w I wojnie światowej. Słuchaczy przeprowadzono przez historię powstań narodowych – kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Podczas pokazu widzowie zostali zaangażowani do wspólnej zabawy w odgrywanie scenek rodzajowych. Przebrani w stroje z epoki wcielali się w postacie przodków, walczących o odzyskanie niepodległości.


Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej – wręczenie certyfikatów dla pierwszej grupy uczestników

Uroczystym wręczeniem certyfikatów przez Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego zakończyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. Od 22.01.2018 do 05.02.2018r biorący udział w projekcie mieszkańcy Gminy Bałtów w wieku 44 – 64 lata nabywali umiejętności  obsługi komputera, korzystania z dobrodziejstw Internetu oraz poznawali tajniki technologii cyfrowych.


Ferie w Świetlicy w Okole


Ferie z Biblioteką


Spektakl w PSP w Okole

27 stycznia 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się tradycyjna choinka noworoczna. Co roku w jej trakcie jest wystawiany spektakl przygotowany przez uczniów szkoły. W tym roku  przedstawienie miało jednakże inny wymiar ze względu na podjęte przez szkołę działania zmierzające do uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dumni ze swego patrona uczniowie wystawili patriotyczną w swojej wymowie sztukę pt: "Pisk białego orła".


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym

  


Dzień Babci i Dziadka w PSP w Okole

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka jest na stałe wpisana w repertuar imprez szkolnych. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Dnia 19 stycznia 2018 roku, w pięknie udekorowanej sali dzieci z klas 0-III pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przedstawiły inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych babć i dziadziusiów. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze i radośnie śpiewały piosenki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim był okazją do umocnienia więzi rodzinnych. Uroczystość uświetnił występ zespołu Okolanki.


Zwrot podatku akcyzowego w 2018r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
 1. W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 2. W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.


Spotkanie z leśnikiem

16 stycznia 2018 r. dzieci z Niepublicznego  Punktu Przedszkolnego w Bałtowie miały okazję gościć u siebie pana leśniczego Rafała Adamusa. Było to ciekawe spotkanie, które pozwoliło przedszkolakom dowiedzieć się  wielu rzeczy  na temat dbania o przyrodę , właściwego i bezpiecznego zachowania w lesie oraz korzyści, jakie daje nam las i samo obcowanie z naturą. Dzieci były bardzo zainteresowane i aktywnie brały udział w spotkaniu.


Dzień Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu w Bałtowie

W styczniu swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. Z tej okazji dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie zaprosiły swoich Dziadków na uroczystość. Goście ze wzruszeniem obejrzeli występy małych artystów i przyjęli od nich serdeczne życzenia oraz własnoręcznie wykonane upominki. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek, dlatego też kilka pokoleń w miłej atmosferze mogło cieszyć się wspólnym spotkaniem.


Dzień Babci i Dziadka w SP w Bałtowie

Dzień Babci i Dziadka, mimo iż obchodzony jest zimową porą, to święto pełne radości, ciepła i uśmiechów. W Szkole Podstawowej w Bałtowie chlubną tradycją stało się zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta.


Informacja Wójta Gminy Bałtów

 


Zespół Bałtowianie wśród najlepszych

W Finale XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek zespół Bałtowianie, zdobył zaszczytne II miejsce. Konkurs finałowy odbył się w dniu 28 stycznia 2018r. w Domu Kultury  we Włoszczowie. Zespół pięknie zaprezentował utwory: „Z tamtej strony dwora” i „Przyszliśmy tu bracia”, przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. „Bałtowianie” to zespół wielopokoleniowy, liczący 16 osób, zaangażowany w życie społeczne, odnoszący sukcesy estradowe. Uświetnia swoimi występami imprezy okolicznościowe i plenerowe. Zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Zawody sportowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

W dniu 13.01.2018r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyły się zawody sportowe w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców system rozgrywek „każdy z każdym’’ na tabelę. W rozgrywkach sportowych wzięło udział 15 uczennic i uczniów. 


Dzień Babci i Dziadka u przedszkolaków w Okole

Wtorek 23 stycznia 2018 r. to wyjątkowy dzień u przedszkolaków w Okole. Tego dnia dzieci gościły swoich ukochanych Dziadków na uroczystym przedstawieniu z okazji ich święta. Każde z nich wypowiedziało płynące z serca życzenia i wyśpiewało radosne piosenki. Na zakończenie przedszkolaki wspólnie "ukręciły" czekoladę podczas rytmicznego tańca. Rodzice dołożyli wszelkich starań i przygotowali dla Gości słodki poczęstunek.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 


Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

  


Mieszkańcy gminy na występie Zespołu „Śląsk” w Radomiu

W dniu 21 stycznia 2018 r. liczna grupa mieszkańców, zaangażowanych w promocję Gminy Bałtów, uczestniczyła w Koncercie Galowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Przygotowany przez Zespół „Śląsk” piękny, noworoczny koncert zawierający najbardziej znane i cenione utwory, dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


Eliminacje do Konkursu Kolęd i Pastorałek

W dniu 20 stycznia 2018 r. zespoły ludowe Bałtowianie i Biesiada uczestniczyły w eliminacjach rejonowych do XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się  w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej. Zespół Biesiada  zaprezentował utwory: „Śpij dziecino, śpij malutkie" oraz  „Nie w Betlejem", Zespół Bałtowianie wykonał  „Z tamtej strony dwora" i „Przyszliśmy tu bracia”. Zespoły wystąpiły przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. Do  finału XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  we Włoszczowie zakwalifikował się Zespół Bałtowianie. Serdecznie gratulujemy. Życzymy powodzenia!


Ogłoszenie

PGE  Dystrybucja S.A.Rejon Energetyczny Ostrowiec zawiadamia odbiorców  energii  elektrycznej  zamieszkałych  w  miejscowości Okół, Okół Kazimierzówka, Okół Niziny, Czekarzewice 93-100, Pętkowice, Wólka Pętkowska, Wólka Pętkowska Kolonia, Michałów w tym  sklepy, firmy, szkoła, stacja paliw, piekarnia, warszt.samochodowe itp. zasilanych  ze  stacji  transformatorowej  Okół 1,2,3, Niziny, Kazimierzówka Pętkowice 1,2,3, Wólka Pętkowska, Doły, Zlewnia Mleka, Michałów  że  w  dniach 31.01.2018r. w godz 7-10 i 2.02.2018r.  w godz.  7.00   do  godz.  13.00   mogą wystąpić dwu godzinne przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej. W podanym terminie pozbawiona energii będzie również stacja Skarbka Oczyszczalnia (wł.UG Bałtów) Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych. Informacje o wyłączeniach zamieszczane są także na www.pgedystrybucja.pl


Ogłoszenie

PGE  Dystrybucja S.A.Rejon Energetyczny Ostrowiec zawiadamia odbiorców  energii  elektrycznej  zamieszkałych  w  miejscowości Skarbka, Lemierze, Wycinka, Ulów zasilanych  ze  stacji  transformatorowej  Skarbka Weterynaria, Wieś, Lemierze, Wycinka, Ulów że  w  dniach  30.01.2018r. w godz 7.00-11.00 i 2.02.2018r.  w godz.  7.00   do  godz.  13.00   mogą wystąpić dwu godzinne przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej. Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych. Informacje o wyłączeniach zamieszczane są także na www.pgedystrybucja.pl


Zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły na poszczególne konkursy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach:

1. Przedsięwzięcia 2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-72017/

2. Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem:  http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-52017/

3. Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-62017/


Odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Bałtów

 


Karnawał w przedszkolu

Styczeń kojarzy się wszystkim z karnawałem. A karnawał …to przecież czas zabaw. Dlatego też i przedszkolaki z  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie ogarnęło karnawałowe szaleństwo. Nie mogło zabraknąć oczywiście wspaniałych przebrań  i doskonałych pomysłów na zabawę. Dzieci wesoło bawiły się przy muzyce i brały udział w konkursach, wykazując się wielką pomysłowością i niespożytą energią.


Dotacje na start

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż w dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku rozpoczyna II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich.
W ramach projektu mieszkańcy gminy Bałtów, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł). Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.


Sezon narciarski 2018 w Bałtowie otwarty!

Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska od 13 stycznia zaprasza wszystkich miłośników białego szaleństwa do Bałtowa. Aktualne warunki na stoku oraz godziny otwarcia, planowane wydarzenia znajdziecie Państwo na profilu portalu społecznościowego Facebook: Szwajcaria Bałtowska – Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz na stronie:
http://www.szwajcariabaltowska.pl


Samochód strażacki dla OSP w Bałtowie!

Realizując Porozumienie z dnia 20 września 2016 roku, dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, będącego podstawą do Decyzji Nr XIII/117 KSRG z dnia 30 listopada 2016 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Gmina Bałtów dokonała zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star 266 dla Ochotniej Straży Pożarnej w Bałtowie . Samochód został zakupiony od OSP Jabłonna w dniu 29 grudnia 2017r. i tego samego dnia został powitany przez druhów w jednostce w Bałtowie. Nowy wóz bojowy wyprodukowany został w 1989 roku, a zabudowę pożarniczą zyskał w 2005r. Wyposażony jest w jednomodułową kabinę dla 6-ciu członków załogi, zbiornik na 2300 litrów wody i 150-cio litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, wyciągarkę o napędzie mechanicznym, pneumatyczny maszt oświetleniowy wraz z agregatem prądotwórczym, autopompę o wydajności 2000 litrów na minutę oraz zestaw hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Zakupiony samochód i profesjonalny sprzęt ratowniczy przyczyni się do jakości udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Umożliwi bez zbędnej zwłoki wykonywanie zadań w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – należy pamiętać, że ochotnicze straże pożarne są ogromnym wsparciem dla zawodowych służb ratowniczych i to właśnie ich druhowie często są pierwsi na miejscu zdarzenia i niosą pomoc mieszkańcom.


Zawiadomienie


X Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W dniu 06 stycznia 2017 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się  X Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie uczestniczyły zespoły z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Biesiada” i „Bałtowianie, które zaprezentowały piękne kolędy  i pastorałki.  Na skrzypcach zagrały dziewczynki :  Gabrysia Krawczyk i Martynka Zając oraz na klarnecie - Patrycja Krawczyk.  „Gore Gwiazda Jezusowi” zaśpiewała Ania Zając.  Zespołom akompaniował instruktor muzyczny pan Paweł Cieślik.


Ogłoszenie

  


Komunikat

I N F O R M U J E M Y

 

w dniu 2 stycznia 2018 roku (wtorek) Urząd Gminy w Bałtowie będzie nieczynny

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy


Zaproszenie na koncert


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bałtów na miesiąc styczeń i luty 2018r.


Wycieczka do fabryki bombek w Nowej Dębie

18 grudnia 2017r. uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Bałtowie wybrali się na wycieczkę do Nowej Dęby, gdzie zwiedzali fabrykę produkującą ozdoby świąteczne.


I miejsce Kamili Grudniewskiej w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 15 grudnia 2017r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie edukacyjno - profilaktyczne „Każdy krok ma znaczenie”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Brali oni udział w prelekcji na temat działalności i zasad funkcjonowania wolontariatu - „A może tędy droga” oraz na temat zagrożeń związanych z HIV i AIDS.


Najmłodsi poznają zasady udzielania pierwszej pomocy

Dnia 13.12.2017 uczennica kl. III b gimnazjum w Szkole Podstawowej w Bałtowie - Kamila Grudniewska – członek Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR Oddział Staropolski - przeprowadziła z uczniami kl. 0-III zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci poznały zasady postępowania przy omdleniach, zasłabnięciach. Z zainteresowaniem obejrzały przygotowaną prezentację multimedialną. Nauczyły się prawidłowo wzywać pomoc. Największy entuzjazm wzbudziła jednak część praktyczna zajęć. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do przećwiczenia układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy przeciwwstrząsowej, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy są niezwykle ważne, gdyż każdy, niezależnie od wieku, powinien wiedzieć, jak należy się zachować, by pomóc poszkodowanej osobie. Dzieci, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, przełamały w sobie strach przed podjęciem decyzji o udzieleniu pierwszej pomocy.


Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018


Podziękowania za hojność

W dniu 21 grudnia 2017 r. Gmina Bałtów wzięła udział w zorganizowanej przez Radio Ostrowiec świątecznej akcji charytatywnej „Gwiazdki Moc” mającej na celu zgromadzenie środków, które pomogą urządzić miejsce wypoczynku dla dzieci i rodziców w świetlicy oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Ostrowcu oraz kupić wyposażenie dla oddziału, dzięki któremu personelowi łatwiej będzie opiekować się maluchami, trafiającymi do szpitala.
Gmina Bałtów na licytację przekazała przedmioty: piłkę treningową FC Barcelony, karmnik wykonany ręcznie, figurkę porcelanową przedstawiającą śpiewaczkę oraz płaskorzeźbę drewnianą. Podczas trwania licytacji przedmioty przekazane przez gminę Bałtów zostały wzbogacone o   dwa obrazy olejne i drewnianą rzeźbę Matki Boskiej wykonane przez Pana Jerzego Wójtowicza. Wspólnymi siłami udało się wylicytować przekazane przedmioty za kwotę 8 000 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do licytacji i dołożyli swoją cegiełkę, a w szczególności: Panu Piotrowi Lichocie wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur”, Panu Jerzemu Gierczakowi wraz z pracownikami lokalu „Czarcia Stopka”, Panu Jarosławowi Kubie i LGD „Krzemienny Krąg”, oraz lokalnym przedsiębiorcom: Sławomir Turbakiewicz, Ryszard Bożek, Dominik Siepietowski, Mirosław Majchrowski, Jacek Bajor, Adrian Różalski, Adam Kurek, Zdzisław Walczyk, radnym Gminy Bałtów, pracownikom Urzędu Gminy w Bałtowie, Biblioteki, GOPS-u i oświaty, szkołom z terenu gminy Bałtów. Dzięki Państwa hojności na buziach dzieci zagości uśmiech, a rodzicom umożliwi pobyt i opiekę nad pociechami przebywającymi w szpitalu.
Życzymy wszystkim rodzinnych, wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 


Aktywnie z rowerem w Gminie Bałtów

W dniu 19.12.2017r. w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Częstocicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy powierzenia grantu na realizację projektu: „Aktywnie z rowerem w Gminie Bałtów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 


Wizyta Filharmonii Kieleckiej w Okole

Dnia 11 grudnia 2017 r. do PSP im. Legionów Polskich w Okole przyjechali przedstawiciele Filharmonii Kieleckiej. Przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole miały okazję wziąć udział we wspaniałym koncercie pt. „Uchronić od zapomnienia”. Tematem przewodnim były kolędy bożonarodzeniowe i pastorałki. Podczas ciekawego koncertu dzieci poznały brzmienie akordeonu, kontrabasu, janczarów i instrumentów klawiszowych. Muzycy zachęcali uczestników spotkania do wspólnego kolędowania i śpiewająco wprowadzali w klimat zbliżających się świąt.


Gminny konkurs historyczny rozstrzygnięty

W dniu 14.12.2017 roku odbył się gminny konkurs historyczny pt. „ Józef Haller – generał, legionista, mąż stanu”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów Pana Andrzeja Jabłońskiego. Konkurs zorganizowany z  okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera. Celem konkursu było przybliżenie i popularyzacja postaci gen. Józefa Hallera. Konkurs drużynowy skierowany  do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych  oraz uczniów  II i III klas gimnazjalnych z terenu Gminy Bałtów. Do konkursu przystąpiło 7 drużyn 3- osobowych. Zwycięską okazała się drużyna w składzie:  Amelia Kudas, Michał Maziarski, oraz Wiktor Stańczyk z kl.VI SP im Legionów Polskich w Okole. Drugie miejsce przypadło drużynie w składzie: Kamila Grudniewska, Justyna Kroczek oraz Paweł Kraus- uczniom kl.III b gimnazjum w Bałtowie. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Kamil Wyroda, Oliwia Kawałek oraz Oliwia Lasota z kl. VII SP im. Legionów Polskich w Okole. Komisja Konkursowa wyróżniła Bartosza Parchetę, Kamilę Kozieł, Jakuba Jakubowskiego z kl. III a gimnazjum w Bałtowie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wspaniałych wyników.


Spis zwierząt

ROLNIKU!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.


Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie. Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego osobiście lub droga pocztową. Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl


Przedszkolaki udekorowały choinkę w Urzędzie Gminy w Bałtowie

W dniu 12 grudnia 2017 roku przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” w Bałtowie i Okole wspólnie z Wójtem Gminy Panem Andrzejem Jabłońskim, swoimi paniami oraz przybyłym na spotkanie Świętym Mikołajem ubrały choinkę. Drzewko, które zdobi Urząd Gminy, dzieci udekorowały własnoręcznie przygotowanymi pięknymi ozdobami. Wspólne spotkanie, śpiewanie kolęd sprawiło przedszkolakom ogromną radość. Święty Mikołaj rozdał dzieciom upominki. Pan Wójt podziękował wszystkim za przybycie i życzył radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.


Uwaga na zagrożenie ASF

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


OGŁOSZENIE

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Okół i Michałów o przerwie w dostawie wody w dniu 14.12.2017 roku (czwartek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 12.00.
Bałtów, 11.12.2017r.

                                    Wójt Gminy Bałtów
                                /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 


Pieczenie świątecznych pierniczków

Bałtowskie przedszkolaki  z Punktu Przedszkolnego przygotowują się do świąt. 4- latki rozpoczęły od pieczenia świątecznych pierniczków. Z pomocą pani Moniki i pani Małgosi praca nad przygotowaniem wypieków szła gładko i sprawnie. Dzieci wałkowały ciasto i wykrawały pierniki różnych kształtów przy pomocy foremek. Po ostygnięciu dekorowały je różnokolorowymi lukrami i barwną posypką. Przygotowanie ciasteczek dzieciom bardzo się podobało, a w przedszkolu unosił się wspaniały aromat pieczonych pierniczków, który wprawiał wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój.


6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie…

W tym dniu Mikołaj odwiedził także dzieci z Punktów Przedszkolnych w Bałtowie i Okole. Chociaż serduszka biły mocno, dzieci przywitały drogiego gościa piosenkami i tańcem. Wszyscy byli bardzo grzeczni przez cały rok, więc Mikołaj z uśmiechem rozdawał podarunki dzielnym maluszkom. Na zakończenie maluchy pomachały Mikołajowi i zaprosiły Go oczywiście za rok.


Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki…

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie uczą się dbać o swoje zdrowie. Na jesiennych zajęciach dowiadywały się o korzyściach płynących z właściwego odżywiania. Na spotkaniu z pielęgniarką Panią Anną Mroczek, miały m.in. okazję porozmawiać o zdrowym stylu życia, a przede wszystkim przekonać się, że pielęgniarka lub lekarz to osoby, które dbają o zdrowie innych. Od kilku tygodni- w każdy piątek, dzieci mają ,,Dzień owocowo- warzywny”.  W takim dniu przedszkolaki zajadają owoce i warzywa w różnej postaci: na surowo, w sałatce owocowej lub piją wyciskane soki. Samodzielne przygotowywanie potraw jest dla dzieci świetną zabawą, zachęca je do próbowania różnych smaków, no i przede wszystkim to doskonała porcja naturalnych witamin.


Udział Gminy Bałtów w obchodach 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w Tarłowie

W dniu 3 grudnia 2017r. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wzięli udział w obchodach 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem symbolizującym miejsce, w którym stacjonował Marszałek w Wólce Tarłowskiej. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Tarłowie. Na zakończenie obchodów pod pomnikiem legionistów Józefa Piłsudskiego złożono  kwiaty i zapalono znicze.


Zabawa andrzejkowa w świetlicy w Bałtowie

W dniu 30 listopada br. w świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie, odbyła się zabawa  andrzejkowa dla dzieci. Dzięki przygotowanym wróżbom, uczestnicy  przenieśli się w świat magii i wróżb. Nie zabrakło tradycyjnego lania wosku, wyścigu butów oraz "Magicznego Koła Przyszłości". Czas pomiędzy wróżbami urozmaiciły zabawy integracyjne przy muzyce, które dzieci wprawiły w bardzo miłą i wesołą atmosferę. Wspólna zabawa andrzejkowa dostarczyła wszystkim niezapomnianych przeżyć i emocji.


Zabawa andrzejkowa w przedszkolu w Okole

W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Okole andrzejkowe wróżby odbyły się w czwartek 30 listopada 2017 r. Tego dnia przedszkolaki mogły przenieść się w magiczny świat wróżb i zabaw. Miały okazję poznać znaczenie różnych liczb i kolorów, dowiedzieć się kim będą w przyszłości oraz rzucać pieniążkami do miski z wodą, aby spełniły się ich marzenia. Dzięki specjalnym obrazkom mogły również wywróżyć, co może przynieść im los. Nie zabrakło także tradycyjnej wróżby z butami. Na zakończenie wszystkie dzieci bawiły się wesoło przy skocznej muzyce.


Pluszowy Miś odwiedza przedszkole w Okole

Przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole nieco później niż zwykle, bo 29 listopada 2017 r., obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia przyniosły do przedszkola swoje ukochane misie. Podczas wspólnej rozmowy, opowiedziały o swoich ulubieńcach oraz wykonały z nimi wspólny taniec. Maluchy miały okazję dowiedzieć się o właściwościach leczniczych miodu i spróbować go. Ogromnym powodzeniem cieszyły się pyszne ciasteczka z miodem i żelowe misie.

 


Magia czarów i wróżb – andrzejkowy dzień w szkole

25 listopada 2017r. w kl. 0-III Szkoły Podstawowej w Bałtowie odbyła się zabawa andrzejkowa. Na parkiecie królowały przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie z Małego Samorządu Szkolnego, kultywując tradycję związaną z wigilią świętego Andrzeja, przygotowali ciekawy program artystyczny pod kierunkiem opiekuna – P. Justyny Jabłońskiej.


Dzień Praktyki Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.

23 listopada 2017r. przedstawiciele klas trzecich gimnazjum wzięli udział w Dniu Praktyki Zawodowej zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. Spotkanie miało na celu upowszechnienie rezultatów projektu: ”Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu” oraz zaprezentowanie zawodów  popularnych na rynku pracy.


OGŁOSZENIE

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754, Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Okół i Michałów o przerwie w dostawie wody w dniu 04.12.2017 roku (PONIEDZIAŁEK). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Bałtów, 30.11.2017r.

Wójt Gminy Bałtów
/-/Andrzej Jabłoński


Zawiadomienie o zakończeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

  


Wieczornica patriotyczna

Jak co roku w listopadzie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole czciła swojego patrona. 23 listopada  2017r. przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, sekretarz gminy Agnieszka Kopała, przewodniczący rady gminy Leszek Smoliński, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Lis, kierownik świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Okole Edyta Stępniewska, sołtysi wsi z obwodu szkoły, przyjaciele placówki, rodzice i dziadkowie uczniów.


Pasowanie na Przedszkolaka

8 listopada 2017 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Okole odbyła się ważna uroczystość - "Pasowanie na przedszkolaka", w której udział wzięli zaproszeni goście, tj. Pan Wójt Andrzej Jabłoński, Pani Dyrektor PSP w Okole Joanna Adamus, nauczyciele specjaliści oraz rodzice.  Bohaterami tego wydarzenia były dzieci, które w tym roku szkolnym dołączyły do grupy przedszkolnej. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Podczas występów wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Potwierdziły także fakt, że dobrze czują się w przedszkolu.  W dalszej części rodzice oraz dzieci zdały egzamin i złożyły uroczyste ślubowanie. Po złożeniu przysięgi, Pan Wójt dokonał pasowania na przedszkolaka. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom potwierdzający przynależność do grona przedszkolaków oraz wspaniałe upominki. Na zakończenie udanej uroczystości dzieci pozowały do wspólnego zdjęcia.


Przedsiębiorcza Polska Wschodnia -Turystyka

 


Andrzejki w PSP im. Legionów Polskich w Okole

25 listopada 2017r. w PSP w Okole odbyła się długo oczekiwana przez uczniów zabawa andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Szkolny. W takim dniu nie mogło zabraknąć wróżb. Uczniowie mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości. Całość uświetniła fantastyczna muzyka, którą przygotowali chłopcy z klasy VII. Nad  przebiegiem zabawy czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani Alicja Chodała i Barbara Samsonowska.


OGŁOSZENIE

W dniach 28.11.2017r. do 30.11.2017r. od godz. 8.00 do 15.00 spod budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie można będzie nieodpłatnie odebrać wystawiane na plac szkolny stare meble m.in.: krzesła, stoliki, biurka i szafki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Bałtów, 24.11.2017r.


Zabawa andrzejkowa u Przedszkolaków

W miniony czwartek, 23 listopada, w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie odbyła się zabawa andrzejkowa. Przedszkolaki poznały tradycje związane ze świętem Andrzeja, a także same próbowały sobie wróżyć, aby poznać przyszłość. Z ochotą też bawiły się przy dziecięcych przebojach, dlatego też słodki poczęstunek szybko zniknął ze stolików. Andrzejkowe spotkanie miało swój tajemniczy urok. Ciekawe, czy komuś sprawdzą się przepowiednie...


Spotkanie ze strażakami OSP

W piątek, 17 listopada 2017 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie miały niecodzienną okazję do spotkania ze strażakiem. Przedszkolaki odwiedziły bałtowską Remizę OSP. Dzieci z wielką ciekawością  oglądały z bliska wozy strażackie, ich wyposażenie i umundurowanie strażaków. Świetną zabawą była przymiarka hełmów strażackich.  Spotkanie pozwoliło przedszkolakom przybliżyć  pracę strażaków, przypomnieć zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz numery alarmowe. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły Druhowi
D. Niedbale własnoręcznie wykonany plakat o straży.


Przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” w Bałtowie z wizytą w bibliotece

  


Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”     
                                                                                               Paulo Coelho
20 listopada 2017r. - po raz kolejny w PSP im. Legionów Polskich w Okole obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
 


Aktywny wypoczynek

W dniu 18.11.2017 r. (sobota) w Szkole Podstawowej w Bałtowie rozegrano „TURNIEJ w RINGO”. W zawodach udział wzięły cztery zespoły, które zagrały systemem „każdy z każdym”.             
W klasach IV-VII szkoły podstawowej I miejsce zajął zespół w składzie: Krzemieniecki Oskar, Ruszkiewicz Kacper i Woźniak Dawid. W oddziałach gimnazjalnych to zaszczytne miejsce przypadło drużynie dziewcząt w składzie: Bukała Oliwia, Drożdż Karolina i Kozieł Wiktoria. Zawody przygotowali, przeprowadzili i sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: Gałaczyńska Iwona i Błaszkiewicz Leszek. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po zawodach uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych (piłka nożna i siatkówka).


Złaz po Górach Świętokrzyskich

18 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie pod opieką p. Edyty Maziarskiej i p. Małgorzaty Wąsik uczestniczyli w XXXVI Złazie Jesiennym Szlakiem Majora „Ponurego” – Bodzentyn 2017.
Trasa w Górach Świętokrzyskich prowadziła wzdłuż rzeki Psarki na północ od pasma Łysogór: Bodzentyn – Tarczek – Śniadka – Radkowice - Bronkowice.  Podczas złazu uczestnikom przybliżono sylwetkę majora Jana Piwnika „Ponurego”- dowódcy partyzanckiego Armii  Krajowej w Górach Świętokrzyskich.


Zabawy Andrzejkowe - Zaproszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


10 lat „Z tradycją przy biesiadnym stole”

W dniu 20 listopada 2017 r. Zespół Ludowy "Okolanki"  uczestniczył w 10 – tej Jubileuszowej biesiadzie ludowej "Z tradycją przy biesiadnym stole". Organizatorem spotkania było Lipskie Centrum Kultury. Biesiadę otworzyła i powitała gości dyrektor LCK pani Izabela Ronduda. Celem corocznego spotkania jest integracja artystów ludowych zajmujących się kultywowaniem tradycji ludowych Powiśla.


Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński i Skarbnik Gminy - Lidia Jasińska spotkali się z pracownicami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie. Wszystkie Panie zostały obdarowane kwiatami, gratulacjami i wyrazami uznania za trud i wysiłek wkładany w wykonywaną pracę. Wójt Gminy życzył zadowolenia i osobistej satysfakcji w dalszym życiu zawodowym oraz pomyślnej realizacji planów w życiu osobistym.


Dystrybucja żywności 23-24.11.2017r.


Ogłoszenie

    Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że dnia 20 listopada 2017 roku zakończone zostały prace konserwacyjno – dezynfekcyjne wynikające ze skażenia bakteriami coli ujęcia wody w Bałtowie.
    Mieszkańcy Bałtowa, Rudki Bałtowskiej i Maksymilianowa zostali przełączeni na zasilanie wody z ujęcia wody w Bałtowie.


                                                                                                                                                                Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                                                                               /-/ Andrzej Jabłoński

Bałtów, dnia 20.11.2017r.


Dzień Pracownika Socjalnego

 

"Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć"
                                                                                                                                                         Kard. Stefan Wyszyński21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z tej okazji pragniemy złożyć  pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie, aktywność, kreatywność i współpracę
na rzecz rozwoju pomocy społecznej i socjalnej w Gminie Bałtów.

Życzymy dużo siły we wszystkich działaniach zawodowych , zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Niech nigdy nie zabraknie Paniom zdolności rozumienia drugiego człowieka, głębokiej życzliwości i wrażliwości.

 

    Przewodniczący
Rady Gminy w Bałtowie                                                                                                                               Wójt Gminy Bałtów
   Leszek Smoliński                                                                                                                                         Andrzej Jabłoński

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 listopada 2017r.


Ogłoszenie

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjno – dezynfekcyjnymi wynikającymi ze skażenia bakteriami coli ujęcie wody w Bałtowie dnia 15 listopada 2017 roku zostało wyłączone z użytkowania, woda z tego ujęcia nie jest podawana na sieć wodociągową. Mieszkańcy Bałtowa, Rudki Bałtowskiej i Maksymilianowa zostali przełączeni  na zasilanie wody z  ujęcia wody w Wólce Bałtowskiej.

Bałtów, 15 listopada 2017r.

Wójt Gminy Bałtów
/-/Andrzej Jabłoński

 


Złote medale uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w Zawodach Lekkoatletycznych

W dniu 5 listopada 2017r. odbyły się w Kielcach Wojewódzkie Halowe Zawody Lekkoatletyczne w ramach programu „Lekkoatletyka dla Każdego”. W zawodach wzięło udział pięcioro reprezentantów naszej szkoły, uczestników programu LDK trenujących lekką atletykę pod okiem pani Anny Kądzieli - Płazy. Uczniowie w składzie Jan Szymański, Wiktor Czarnecki, Marcelina Budzeń, Martyna Gierczak, Izabela Parcheta rywalizowali w konkurencjach indywidualnych: bieg na  60m i 300m, skok w dal i pchnięcie kulą. Najlepiej zaprezentowali się Jan Szymański w biegu na 60m oraz Wiktor Czarnecki w skoku w dal. Obaj chłopcy zajęli pierwsze miejsca zdobywając złote medale, a tym samym awansowali do Ogólnopolskich Halowych Zawodów Lekkoatletycznych, które odbędą się 18-19.11.2017 w Toruniu. Zarówno chłopcom, jak i pozostałym zawodniczkom, które również godnie reprezentowały szkołę, na apelu szkolnym Pani Dyrektor złożyła gratulacje, a koledzy i koleżanki nagrodzili ich gromkimi brawami. Trzymamy kciuki i życzymy im dalszych sukcesów.


Pamiętamy o naszej historii

10 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyła się akademia z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Jabłońskiej. Młodzi wykonawcy zaprezentowali bardzo ciekawy scenariusz pt.: „Kocham Cię Polsko”. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie w wierszach i piosenkach oddali szacunek symbolom narodowym oraz wszystkim Polakom: tym, którzy zginęli za wolność Ojczyzny i tym, którzy o tę wolność dbają. Trzecioklasiści oddali hołd bohaterom, zapalając symboliczny znicz. Podsumowaniem akademii była znana wszystkim piosenka: „Kocham Cię Polsko” zaśpiewana przez Wiktorię Mgłosiek i Julię Jarochę ubranych w stroje ludowe. Program artystyczny został zaprezentowany nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również w trakcie obchodów Święta Niepodległości w kościele parafialnym pw. MBB w Bałtowie.


 

Aktualności: 2200 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com