Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

   


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z wizytą w Gminie Bałtów

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas  i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk odwiedzili w czwartek, 10 maja br. Gminę Bałtów.  Jednym z celów spotkania była ocena postępów prac na jednej z największej obecnie inwestycji drogowej w regionie - Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269.
Jednak podczas wizyty w Bałtowie nie mogło zabraknąć akcentu turystycznego – Goście wraz z Wójtem Gminy Bałtów – Andrzejem Jabłońskim i twórcami Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – Barbarą i Piotrem Lichotami zwiedzili nową atrakcję Kompleksu – „Polskę w miniaturze”, czyli 50 replik zamków ulokowanych w naturalnym świętokrzyskim krajobrazie.


Ogłoszenie

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bałtów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) podaje do wiadomości, że w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Bałtów wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka: nr : 1999 położona w obrębie ewidencyjnym Bałtów.
Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 07.05.2018r. do 11.06.2018r. w godz. 8-14.


 Bałtów, dnia 07.05.2018r.

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej
/-/Lidia Kieloch


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754

Rozbudowa przedmiotowej drogi na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Bałtów wchodzi w kluczową fazę. W ubiegłym roku zrealizowano większość robót budowlanych, które stanowiły uciążliwość dla użytkowników drogi. Wykonano między innymi nowy most na rzece Wolanka w Bałtowie, mur oporowy na odcinkach przylegających do koryta rzeki Kamienna, przebudowano podziemne uzbrojenie terenu kolidujące z prowadzoną inwestycją, na większości odcinków wykonano nowe warstwy konstrukcyjne oraz warstwę wiążącą nawierzchni. Istniejące oświetlenie drogowe zostało przebudowane, a na kilku odcinkach wybudowano nowe słupy oświetleniowe. W chwili obecnej prowadzone są prace przy ścieżce rowerowej, układana jest nawierzchnia chodników, zatok autobusowych, wykonywane są zjazdy publiczne oraz na posesje prywatne. Drogowcy przystąpili także do umacniania skarp na trudnym inżynieryjnie odcinku miedzy Rudką Bałtowską, a Skarbką. Budowa muru oporowego w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Bałtowie jest na ukończeniu. Wymiana nawierzchni na odcinku w Bałtowie, planowana jest na przełomie maja i czerwca br.


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W piątek, 27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który przygotowali uczniowie klasy VII pod czujnym okiem wychowawcy - Alicji Chodały.


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż na terenach leśnych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. stwierdzona została  wzmożona aktywność kornika ostrozębnego. Jest to owad, który atakuje górne części strzał i korony sosen głównie w drzewostanach starszych klas wieku. Gatunek ten wykazuje skłonność do masowego występowania i atakowania zupełnie zdrowych drzew. Opanowane przez szkodnika drzewa charakteryzują się przebarwieniem igieł od koloru seledynowego do rudego. Drzewa takie należy na bieżąco usuwać i niezwłocznie wywieźć z lasu, a gałęzie spalić, zachowując przepisy przeciw pożarowe. Palenie gałęzi winno odbywać się w niewielkich ogniskach, stopniowo zasilanych w materiał drzewny, wykorzystując tereny bezleśne np. drogi gruntowe, polany itp. Każdy przypadek wypalania musi być zgłoszony do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. Powyższe usankcjonowane jest w art. 9.1 ustawy o lasach /Dz. U. 2017.788 z późn. zm./.


Zespół Bałtowianie w finale XLII BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM

W dniu 5 maja 2018 r. Zespół Bałtowianie uczestniczył w przeglądzie rejonowym do XLII BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM, który odbył się w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury. Zespół pod kierunkiem pana Pawła Cieślika zaprezentował dwa utwory a capella: "Od Bałtowa corno chmura" i "Łoj tam w polu jezioro". Zespół znalazł się wśród najlepszych wykonawców i otrzymał nominację do koncertu finałowego, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018 r. w Busku-Zdroju.

Zespołowi gratulujemy i życzymy powodzenia!


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bałtowie

   


Życzenia z okazji Dnia Strażaka


Zaproszenie na uroczystości rocznicowe z okazji 3 maja


Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”

25 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej "Zaśpiewajmy dla Niepodległej".
Celem konkursu było podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pieśni patriotycznych i propagowanie postaw patriotycznych.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu był Paweł Grabski, nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński.
W jury konkursu zasiadali: przewodniczący Sławomir Zdonek, Ewa Pelagia Tobis i Lucyna Chodała.


XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019

   


KAMILA GRUDNIEWSKA - LAUREATKĄ XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO

17 kwietnia 2018 roku w sali kongresowej Omega na terenie Targów Kielce odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, uroczystość wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów.

Wśród grona najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego na podium znalazła się uczennica klasy IIIb gimnazjum Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Kamila Grudniewska, która uzyskała zaszczytny tytuł laureatki XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Laureaci z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - Kazimierza Mądzika otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz piernikowe serca z datą symbolizującą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kamila wykazała się wiedzą wykraczającą poza program gimnazjum. Sumienna i systematyczna praca na lekcjach, a także na zajęciach pozalekcyjnych pod nadzorem Pani Teresy Szczygieł, zaowocowały osiągnięciem sukcesu. Tytuł laureata zwolnił Kamilę z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego – języka polskiego, za którą obligatoryjnie otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Kamilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

   


Apel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok

  


Przypomnienie o obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych

   


Informacja o zakończeniu oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD” w terminie od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.


http://www.krzemiennykrag.info/2018/04/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-12018g/
 


„W świecie dobrych manier”

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka? To ktoś, kto potrafi właściwie postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie, jak i innych. Nie jest to osoba idealna, czasem popełnia gafy, ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć „przepraszam”. Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwość dla ludzi, uprzejmość i tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Niestety, ostatnio coraz częściej obserwuje się nie tylko brak grzeczności we wzajemnych relacjach, ale nawet przypadki agresji wśród dzieci, dlatego wskazane wydaje się prowadzenie zajęć na temat kultury i właściwego zachowania.


Powiatowe eliminacje do OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

13 kwietnia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyły się eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W zmaganiach z wiedzą pożarniczą udział wzięło 36 uczestników w dwóch grupach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz grupa II - uczniowie klasy VII i uczniowie gimnazjum (klasy II-III) z terenu poszczególnych gmin Powiatu Ostrowieckiego.


Do etapu na szczeblu powiatowym z Gminy Bałtów zakwalifikowali się z grupy I: Oliwia Makuch, Mateusz Bartnik i Jakub Szczygieł oraz z grupy II: Kamila Grudniewska, Przemysław Kudas i Oliwia Kawałek.


Powiat Ostrowiecki na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" reprezentować będzie z grupy I - Oliwia Makuch – uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Serdecznie gratulujemy!


Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w Gminie Bałtów w 2018 roku

  


Bezpłatna mammografia w Bałtowie w maju 2018r.


Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 26.04.2018r. w Ośrodku Zdrowia w Bałtowie 32 w godz. od 14:00 do 16:00odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (41)264-13-90
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 26.04.2018r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX Sp z o.o.


Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

   


Katyń 1940 - Smoleńsk 2010 Pamiętamy!

Uroczysta akademia w PSP im. Legionów Polskich w Okole przygotowana przez uczniów klasy siódmej pod kierunkiem nauczycieli historii, Alicji i Jarosława Chodała.

 

 


Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2018 r.

  


X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”


Zaproszenie na spektakl „Listy Katyńskie” w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, w ramach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przygotowały dla młodzieży szkolnej spektakl „Listy katyńskie”, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 oraz 12.00 na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury (pl. Moniuszki 2B).


„Listy katyńskie”, według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Arendarskiego, powstały w oparciu o autentyczną korespondencję polskich jeńców osadzonych w obozach NKWD oraz ich rodzin. Fragmenty listów, poddane drobnym modyfikacjom, połączone zostały w pozorny dialog pomiędzy bohaterami. Ideą spektaklu jest ukazanie problemu Zbrodni Katyńskiej z perspektywy osobistej tragedii osób, których ona dotyczyła. Dlatego polityka i historia stanowią jedynie tło dla indywidualnych dramatów ofiar i ich rodzin, a także moralnej odpowiedzialności oprawców. W spektaklu wykorzystano fragmenty filmu „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy, materiały zaczerpnięte z zasobów internetowych, nagrania archiwalne oraz muzykę z repertuaru znanych wykonawców - między innymi: Dawida Hallmanna, Edmunda Fettinga, Jacka Kaczmarskiego, Pawła Kukiza oraz zespołów: EKT Gdynia, Strachy Na Lachy, Lao Che, Akurat i Happysad.


Spektakl przygotowany został przez działającą przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach grupę teatralną „NOSTRESS”, która składa się z uczniów i absolwentów szkoły. Jego premiera miała miejsce w 2010 r.


W dniach 16-27 kwietnia 2018 roku Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczyna III nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Zaproszenie na V Kielecki Marsz Katyński

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach.


Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie ulicami Sienkiewicza, Dużą, Jana Pawła II i Ściegiennego do Cmentarza Partyzanckiego, a następnie ulicami Sołtysiaka „Barabasza” i Gagarina na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Po drodze zaplanowany został przystanek przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków – ulica Sołtysiaka „Barabasza” – gdzie złożone zostaną kwiaty i znicze.


Pochód, utworzony przez członków grup rekonstrukcyjnych oraz młodzież szkolną w historycznych mundurach polskich oficerów oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD, w milczeniu przejdzie ulicami Kielc na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Marsz jest jedną z inicjatyw organizowanych dla upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji pomordowanych przez sowietów w 1940 r.


Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Leszek Bukowski, tel. 600 001 106. Adres e-mail do zgłaszania udziału zorganizowanych grup szkolnych: przystanek.kielce@ipn.gov.pl


Eliminacje gminne VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

W dniu 26 marca 2018r. przeprowadzony został na szczeblu gminnym VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOGIEGAMY”, którego organizatorem jest KRUS. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: klasy O-III,    II grupa: klasy IV-VII.


Rozpoczęła się rekrutacja do terytorialnej służby wojskowej w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na obszarze województwa świętokrzyskiego!

  


Opłata retencyjna - informacja

Wójt Gminy Bałtów informuje mieszkańców gminy Bałtów, iż, zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:
a) właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.


Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wysokość opłaty ustala się natomiast jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Opłata będzie naliczana dla wszystkich nieruchomości, które spełniają ww. warunki bez względu na datę, w której doszło do takiego ich zagospodarowania.


Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.


Co istotne, wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Na podstawie ww. przepisów, na przełomie marca i kwietnia do zidentyfikowanych uprzednio podmiotów zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2018 r.).
Mając na uwadze, iż w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, które mają w tym przypadku zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu, że dany podmiot spełnia ww. warunki, nie ma on możliwości uniknięcia uiszczenia tejże opłaty.


Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie, najpóźniej do 18 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy przekazanego w załączeniu Oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu).

Bałtów, dnia 03.04.2018 r.
                                                                                                                                        Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                                               /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 


Apel do hodowców trzody chlewnej przypominający o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  


Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na 2018 rok

  


Komunikat dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin mający na celu przeciwdziałanie zwiększeniu ilości pozostałości środków ochrony roślin wykrytych w badaniach płodów rolnych na obecność w/w substancji

  


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  


Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

  


Wnioski o przyznanie płatności - szkolenie ARiMR

  


Dzień otwarty w ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrowcu Św.


VIII Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 28 marca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, po pomyślnie złożonym i zweryfikowanym wniosku,  podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości  reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości a Gminą Bałtów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bałtów – Andrzeja Jabłońskiego oraz Skarbnika Gminy Bałtów – Lidię Jasińską na zakup defibrylatora, torby ratowniczej oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego. Wysokość dotacji celowej to 67165,56zł a wkład własny Gminy to 1% wartości zadania. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru woj. świętokrzyskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Realizacja zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem ma nastąpić do końca maja br.


Dystrybucja żywności 28-29.03.2018 r.


Bezpłatna mammografia 4 kwietnia 2018 r. w Bałtowie


Życzenia Wielkanocne 2018 r.


IV Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

Gmina Bałtów uczestniczyła po raz czwarty w powiatowym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, którego gospodarzem w tym roku było sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Polnej w Ostrowcu Św.  Gminę reprezentował zespół ludowy „Bałtowianie”, który wykonał piękną, wielobarwną i okazale zdobioną palmę wielkanocną.
Podczas Kiermaszu zaprezentowana została bogata tradycja rękodzieła, potraw i wypieków związanych z Wielkanocą w naszym regionie. Na stoisku gminnym  prezentowane były wyroby: p. Sabiny Bidzińskiej, p. Andrzeja Boberka, p. Mieczysława Siepietowskiego, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Kami” Adriana Różalskiego oraz Centrum Apiterapii „ApiBałt”. Kiermasz uświetniły występy muzyczne artystów i zespołów ludowych z terenu Powiatu Ostrowieckiego.   


Niedziela Palmowa w Bałtowie

25 marca 2018r. mieszkańcy Gminy Bałtów wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej, które zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej. Nabożeństwo rozpoczęło się przed świątynią, gdzie proboszcz parafii ks. Kan. Grzegorz Kucharski odczytał fragmenty Ewangelii oraz pobłogosławił i poświęcił kolorowe palmy wielkanocne. W obchodach Niedzieli Palmowej uczestniczyli przedstawiciele władz gminy : Wójt - Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy  - Leszek Smoliński, a także: radni, nauczyciele, strażacy, uczniowie, mieszkańcy gminy.


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2018 r.

W dniu 23 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie jedenastu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowej (klasy I-VI), oraz grupy II tj. uczniowie klasy VII i uczniowie gimnazjum (klasa II- III).


„Interaktywna Matematyka”

21 marca 2018r. w ramach obchodów Szkolnego Dnia Matematyki w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny pod hasłem ,,Interaktywna matematyka”. Organizatorki konkursu: Alicja Chodała, Barbara Samsonowska oraz Magdalena Łuczycka przygotowały turniej w ramach wydarzenia zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Dzień Nowych Technologii W Edukacji”. Inicjatywa miała na celu pokazanie, że matematyka nie musi być przedmiotem trudnym i nudnym, a nowe technologie wykorzystywane w jej nauczaniu wspierają ten proces.


GIMNAZJALISTKA Z BAŁTOWA STYPENDYSTKĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W poniedziałek, 12 marca 2018r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przyznanych najzdolniejszym uczniom z naszego regionu w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.
Podczas gali wręczania umów stypendialnych, w elitarnym gronie 259 nagrodzonych uczniów (97 gimnazjalistów i 162 licealistów) znalazła  się uczennica  kl. III b - KAMILA GRUDNIEWSKA.


Przedszkolaki z Okoła żegnają Panią Zimę

To nie był zwyczajny wiosenny dzień. 21 marca 2018 r.  maluchy z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole wyszły na boisko, aby powitać nową porę roku. Głośnym okrzykiem pożegnały Panią Zimę, a słowami piosenki „Przyszła już wiosenka” przywitały Panią Wiosnę. Niestety wszystkie obrzędy odbyły się jeszcze w zimowej aurze. Przedszkolaki mają jednak nadzieję, że ich śpiew zachęci wiosnę i w najbliższym czasie na dobre zaświeci ciepłe słoneczko.


Spotkanie z teatrem

19 marca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy na start” w Okole wraz ze starszymi kolegami miały okazję wyjechać do Kina Etiuda w Ostrowcu Św. na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Podczas ciekawego spektaklu spotkały się ze skrzatami, wesołymi smerfami, krasnoludkami, króliczkami oraz złą czarownicą Złośnicą i jej kolegą trolem Szczerbolem. Brały także czynny udział w przedstawieniu poprzez różne zabawy ruchowe i konkursy. Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z rolą teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich i z niecierpliwością czekają na następny wyjazd.


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

  


Zaproszenie


OGŁOSZENIE


Kampania Ministerstwa Zdrowia pn.: „Wiosna bez pneumokoków”


Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.
Apel przeplatany piosenkami w wykonaniu Haliny Młynkowej, Tadka i zespołu Forteca przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem Marzenny Barańskiej- Serafin i Pawła Grabskiego.
Po apelu uczniowie obejrzeli film pt."Tarzan - ułan z Zawichostu".
To fabularyzowany film dokumentalny produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci.
Autorzy przypomnieli w nim postać wachmistrza Tomasza Wójcika ps. "Tarzan" - legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK walczącego na ziemi świętokrzyskiej.
 


Zaproszenie


Zespół „Biesiada” na Świętym Krzyżu

W dniu 10 marca 2018r. zespół ludowy „Biesiada” uczestniczył w V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu. Zespół zaprezentował dwa utwory: „Getsemani – spójrz tam w górze”, „O głowo, coś zraniona” pod kierunkiem pana Pawła Cieślika.


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

Dzień Kobiet w Gminie Bałtów stał się piękną i oczekiwaną przez wszystkie Panie tradycją. Uroczystą akademię, przygotowaną przez P. M. Wąsik oraz P. Z. Kacałę, mogła podziwiać zarówno społeczność szkolna, jak i również społeczność lokalna. W tym dniu bowiem Kobiety z Gminy Bałtów chętnie przybywają licznie, by świętować 8 marca w atmosferze humoru i zabawy.


11 marca Dzień Sołtysa


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2018r.

Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt. Najbliższa edycja zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również: nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.


Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na targi AGROTECH prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bałtowie – pok. Nr 7 (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00) lub telefonicznie 41/264-10-08 wew. 18 do dnia 14.03.2018r. Planowany termin wyjazdu to 17 marca 2018r. (sobota) o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok Urzędu Gminy. Koszt uczestnictwa 20 zł/osoba.


8 marca Dzień Kobiet


Zawiadomienie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  


Promesa podpisana

Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek odebrał Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usunięcie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań remontu dróg: w Bałtowie tzw.: „Krzeszowiec” i w Rudce Bałtowskiej (Rudka Bałtowska – Bałtów Góra).
Wysokość dotacji wynosić będzie 347 tys. zł. i stanowić nie więcej niż 80% wartości zadań. Drogi zostały zniszczone na skutek nawalnego deszczu w dniu 23 maja 2017r. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych miesiącach.


Koniec ferii zimowych 2018 w Świetlicy w Okole

W drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z używaniem przez młodych ludzi, nowego typu środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Dzieci zapoznały się z czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka związanymi z używaniem tych groźnych substancji. Podsumowaniem zajęć, był udział w konkursie plastycznym pt. „Dopalaczom mówimy nie!”. Treścią wykonanych prac są plakaty informacyjne gdzie można uzyskać stosowną pomoc oraz przedstawienie czynników chroniących przed skutkami używania dopalaczy. Dużą atrakcją drugiego tygodnia ferii, okazał się dzień gier i zabaw terenowych. Dzieci z pełnym zaangażowaniem wykonywały zadania i różnego rodzaju konkurencje zaplanowane w plenerze.


Dzień Kobiet


Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięci: 2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju  LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22.03.2018 r. r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Uznanie dla Zespołu „Bałtowianie”

W uznaniu zasług w krzewieniu tradycji polskiej kultury ludowej, Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie Leszkiem Smolińskim, serdecznie podziękowali Zespołowi „Bałtowianie”. Pogratulowali osiągnięć artystycznych oraz zaangażowania w promowanie regionalnych tradycji. Życzyli zdrowia oraz kolejnych lat wypełnionych sukcesowi. W skład Zespołu „Bałtowianie” wchodzą: Jerzy Walczyk, Janina Cielebąk, Hanna Cielebąk, Elżbieta Chuchała, Zofia Zięba, Teresa Pytlak, Krystyna Walczyk, Hanna Siepietowska, Krystyna Stojek, Joanna Szydlak, Gabrysia Krawczyk, Patrycja Krawczyk, Martynka Zając, Anna Zając, Alfred Cielebąk i Henryk Chuchała. Zespół występuje pod kierunkiem instruktora muzycznego Pana Pawła Cieślika.
 


Ferie z Biblioteką

 


Szkolenia dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich - 28.02.2018r. w Bałtowie


Komunikat

Informujemy, że na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System segregacji Odpadów, który ujednolica kolorystykę i sposób oznaczania pojemników na odpady - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19). W związku z powyższym na terenie Gminy Bałtów obowiązywał będzie następujący system segregowania odpadów:
•    Worek koloru zielonego – szkło
•    Worek koloru niebieskiego – papier
•    Worek koloru brązowego – bioodpady

•   Duży pojemnik 240l –  metale i tworzywa sztuczne (nalepki koloru żółtego zostaną naklejone przez Firmę Remondis w późniejszym terminie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
•    Mały pojemnik 120l – zmieszane odpady komunalne
Mieszkańcom Gminy Bałtów Firma Remondis dostarczała worki oraz ulotki informacyjne dotyczące nowego sposobu segregacji. Są one również dostępne w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pok. nr 7. Można je w razie konieczności odebrać każdego dnia od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz., 15.00.
Segregację według nowych zasad należy rozpocząć po odbiorze śmieci w marcu b.r. W przypadku miejsc trudnodostępnych worki, harmonogramy odbioru odpadów oraz ulotki zostaną dostarczone w trakcie najbliższego odbioru odpadów.
Bałtów, 21 luty 2018r.


Zimowo i profilaktycznie w Świetlicy w Okole

Pierwszy tydzień ferii w Świetlicy upłynął pod znakiem zabaw na śniegu i zajęć plastycznych związanych z wykonaniem walentynkowego kolażu i biżuterii z niecodziennych materiałów takich jak glina i makaron. 14 lutego br. uczestnicy zajęć wzięli udział w walentynkowym przyjęciu, na którym oprócz zabaw tematycznych dzieci miały przygotowany słodki poczęstunek.


WALENTYNKI w PSP im. Legionów Polskich w Okole

9 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzono jak co roku DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to czas, kiedy przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski, który w dniach 7 i 8 lutego uruchomił Pocztę Walentynkową. W tych dniach można było wrzucać do specjalnie przygotowanej i udekorowanej skrzynki liściki, życzenia, wyznania miłosne i pozdrowienia. W dniu 9 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opróżnili skrzynkę walentynkową i rozdali korespondencję adresatom. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wychowawców. Na podstawie ilości zdobytych liścików i ozdobnych karteczek wyłoniono Króla i Królową Walentynek. Zwycięzcami zostali Weronika Dwojak kl.VI i Karol Choinka kl. II. Walentynki przyniosły społeczności szkolnej wiele radości.


Dzień Zdrowego Śniadania

Uczniowie klas I-II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod kierunkiem opiekunek SK PCK pani Beaty Walczyk i pani Anety Kocjan, przygotowali Dzień Zdrowego Śniadania. Akcja ta miała na celu zwiększenie świadomości najmłodszych na temat prawidłowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania. Dzieci dowiedziały się co należy jeść aby być zdrowym i pełnym energii, utrwaliły reguły odpowiedniego zachowania się przy stole. Z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem uczestniczyły  w podjętych zadaniach. Przyniosły produkty z których powstały pełnowartościowe, kolorowe kanapki.


Podsumowanie półrocznej Akcji „Rodzinne czytanie”

W dniu 9 lutego 2018r. podsumowana została akcja „Rodzinne czytanie” prowadzona w I półroczu w klasie III pod okiem wychowawczyni Barbara Samsonowskiej i opiekuna biblioteki Alicji Chodały. Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymali karty czytelnika, które uzupełniali liczbą minut poświęconych w danym dniu na czytanie. Codzienne czytanie potwierdzane było podpisem rodziców. W miesiącu styczniu koordynatorzy akcji zebrali od uczniów karty czytelnika i zliczyli liczbę minut przeczytanych w ciągu całego półrocza przez każdego ucznia klasy III. Zwycięzcami zostali Hanna Kołodziejczak, Zofia Kosowska, Zofia Letkiewicz, Monika Walczyk, Daniel Goliński i Brajan Cielebąk. Pani dyrektor Joanna Adamus wręczyła pamiątkowe dyplomy dla uczniów i ich rodziców, jak również nagrody książkowe.


Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"


Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany przez KRUS


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Bałtów


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Skarbka, Bidzińszczyzna, Pętkowice, Pętkowice - Kolonia, Wólka Pętkowska, Okół, Michałów, Lemierze, Ulów, Wycinka o przerwie w dostawie wody w dniu 22.02.2018 roku (czwartek).

Przerwa w dostawie wody potrwa od godz 7.00 do godz 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
                              /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Bałtów (nr posesji od 1do 54 oraz 155 do 157) o przerwie w dostawie wody w dniu 20.02.2018 roku (wtorek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
/-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
Bałtów 15.02.2018 r.
 


Wycieczka Przedszkolaków do restauracji „Zajazd pod Czarcią Stopką”

13  lutego 2018r.  dzieci z  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,, Mali odkrywcy na start’’ w Bałtowie udały się do restauracji ,,Zajazd pod Czarcią Stopką ‘’. Celem wycieczki było zapoznanie ze sposobem przyrządzania pizzy oraz uwrażliwienie dzieci na kulturalne zachowywanie się w restauracji.


„Każdy krok ma znaczenie…”

W dniu 07.02.2018r. uczniowie klasy VII oraz klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz klasa VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych  pt.: „Każdy krok ma znaczenie”. Zajęcia warsztatowe poprowadził edukator mgr Roman Latoszyński - pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE, członek Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania AIDS, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Informacja urzędowa o wpisaniu do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego zamieszczono 12.02.2018r.


„Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci w PSP w Okole


Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP w Okole

6 lutego 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 


„Ku niepodległej” – grupa Artystyczna REKONSTRUKTO w PSP im. Legionów Polskich w Okole.

W dniu 7 lutego 2018r. uczniowie klas 0-VII uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Wysłuchali opowieści o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.  Mogli przymierzyć strój szwoleżera, kosyniera czy oficera I brygady Legionów Polskich. Dotknąć replik broni używanej przez powstańców i w I wojnie światowej. Słuchaczy przeprowadzono przez historię powstań narodowych – kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Podczas pokazu widzowie zostali zaangażowani do wspólnej zabawy w odgrywanie scenek rodzajowych. Przebrani w stroje z epoki wcielali się w postacie przodków, walczących o odzyskanie niepodległości.


Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej – wręczenie certyfikatów dla pierwszej grupy uczestników

Uroczystym wręczeniem certyfikatów przez Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego zakończyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. Od 22.01.2018 do 05.02.2018r biorący udział w projekcie mieszkańcy Gminy Bałtów w wieku 44 – 64 lata nabywali umiejętności  obsługi komputera, korzystania z dobrodziejstw Internetu oraz poznawali tajniki technologii cyfrowych.


Ferie w Świetlicy w Okole


Ferie z Biblioteką


Spektakl w PSP w Okole

27 stycznia 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się tradycyjna choinka noworoczna. Co roku w jej trakcie jest wystawiany spektakl przygotowany przez uczniów szkoły. W tym roku  przedstawienie miało jednakże inny wymiar ze względu na podjęte przez szkołę działania zmierzające do uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dumni ze swego patrona uczniowie wystawili patriotyczną w swojej wymowie sztukę pt: "Pisk białego orła".


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym

  


Dzień Babci i Dziadka w PSP w Okole

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka jest na stałe wpisana w repertuar imprez szkolnych. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Dnia 19 stycznia 2018 roku, w pięknie udekorowanej sali dzieci z klas 0-III pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przedstawiły inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych babć i dziadziusiów. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze i radośnie śpiewały piosenki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim był okazją do umocnienia więzi rodzinnych. Uroczystość uświetnił występ zespołu Okolanki.


Zwrot podatku akcyzowego w 2018r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
 1. W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 2. W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.


Spotkanie z leśnikiem

16 stycznia 2018 r. dzieci z Niepublicznego  Punktu Przedszkolnego w Bałtowie miały okazję gościć u siebie pana leśniczego Rafała Adamusa. Było to ciekawe spotkanie, które pozwoliło przedszkolakom dowiedzieć się  wielu rzeczy  na temat dbania o przyrodę , właściwego i bezpiecznego zachowania w lesie oraz korzyści, jakie daje nam las i samo obcowanie z naturą. Dzieci były bardzo zainteresowane i aktywnie brały udział w spotkaniu.


Dzień Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu w Bałtowie

W styczniu swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. Z tej okazji dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie zaprosiły swoich Dziadków na uroczystość. Goście ze wzruszeniem obejrzeli występy małych artystów i przyjęli od nich serdeczne życzenia oraz własnoręcznie wykonane upominki. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek, dlatego też kilka pokoleń w miłej atmosferze mogło cieszyć się wspólnym spotkaniem.


Dzień Babci i Dziadka w SP w Bałtowie

Dzień Babci i Dziadka, mimo iż obchodzony jest zimową porą, to święto pełne radości, ciepła i uśmiechów. W Szkole Podstawowej w Bałtowie chlubną tradycją stało się zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta.


Informacja Wójta Gminy Bałtów

 


Zespół Bałtowianie wśród najlepszych

W Finale XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek zespół Bałtowianie, zdobył zaszczytne II miejsce. Konkurs finałowy odbył się w dniu 28 stycznia 2018r. w Domu Kultury  we Włoszczowie. Zespół pięknie zaprezentował utwory: „Z tamtej strony dwora” i „Przyszliśmy tu bracia”, przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. „Bałtowianie” to zespół wielopokoleniowy, liczący 16 osób, zaangażowany w życie społeczne, odnoszący sukcesy estradowe. Uświetnia swoimi występami imprezy okolicznościowe i plenerowe. Zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Zawody sportowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

W dniu 13.01.2018r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyły się zawody sportowe w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców system rozgrywek „każdy z każdym’’ na tabelę. W rozgrywkach sportowych wzięło udział 15 uczennic i uczniów. 


Dzień Babci i Dziadka u przedszkolaków w Okole

Wtorek 23 stycznia 2018 r. to wyjątkowy dzień u przedszkolaków w Okole. Tego dnia dzieci gościły swoich ukochanych Dziadków na uroczystym przedstawieniu z okazji ich święta. Każde z nich wypowiedziało płynące z serca życzenia i wyśpiewało radosne piosenki. Na zakończenie przedszkolaki wspólnie "ukręciły" czekoladę podczas rytmicznego tańca. Rodzice dołożyli wszelkich starań i przygotowali dla Gości słodki poczęstunek.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 


Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

  


Mieszkańcy gminy na występie Zespołu „Śląsk” w Radomiu

W dniu 21 stycznia 2018 r. liczna grupa mieszkańców, zaangażowanych w promocję Gminy Bałtów, uczestniczyła w Koncercie Galowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Przygotowany przez Zespół „Śląsk” piękny, noworoczny koncert zawierający najbardziej znane i cenione utwory, dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


Eliminacje do Konkursu Kolęd i Pastorałek

W dniu 20 stycznia 2018 r. zespoły ludowe Bałtowianie i Biesiada uczestniczyły w eliminacjach rejonowych do XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się  w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej. Zespół Biesiada  zaprezentował utwory: „Śpij dziecino, śpij malutkie" oraz  „Nie w Betlejem", Zespół Bałtowianie wykonał  „Z tamtej strony dwora" i „Przyszliśmy tu bracia”. Zespoły wystąpiły przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. Do  finału XXV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  we Włoszczowie zakwalifikował się Zespół Bałtowianie. Serdecznie gratulujemy. Życzymy powodzenia!


Ogłoszenie

PGE  Dystrybucja S.A.Rejon Energetyczny Ostrowiec zawiadamia odbiorców  energii  elektrycznej  zamieszkałych  w  miejscowości Okół, Okół Kazimierzówka, Okół Niziny, Czekarzewice 93-100, Pętkowice, Wólka Pętkowska, Wólka Pętkowska Kolonia, Michałów w tym  sklepy, firmy, szkoła, stacja paliw, piekarnia, warszt.samochodowe itp. zasilanych  ze  stacji  transformatorowej  Okół 1,2,3, Niziny, Kazimierzówka Pętkowice 1,2,3, Wólka Pętkowska, Doły, Zlewnia Mleka, Michałów  że  w  dniach 31.01.2018r. w godz 7-10 i 2.02.2018r.  w godz.  7.00   do  godz.  13.00   mogą wystąpić dwu godzinne przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej. W podanym terminie pozbawiona energii będzie również stacja Skarbka Oczyszczalnia (wł.UG Bałtów) Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych. Informacje o wyłączeniach zamieszczane są także na www.pgedystrybucja.pl


Ogłoszenie

PGE  Dystrybucja S.A.Rejon Energetyczny Ostrowiec zawiadamia odbiorców  energii  elektrycznej  zamieszkałych  w  miejscowości Skarbka, Lemierze, Wycinka, Ulów zasilanych  ze  stacji  transformatorowej  Skarbka Weterynaria, Wieś, Lemierze, Wycinka, Ulów że  w  dniach  30.01.2018r. w godz 7.00-11.00 i 2.02.2018r.  w godz.  7.00   do  godz.  13.00   mogą wystąpić dwu godzinne przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej. Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych. Informacje o wyłączeniach zamieszczane są także na www.pgedystrybucja.pl


Zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły na poszczególne konkursy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach:

1. Przedsięwzięcia 2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-72017/

2. Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem:  http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-52017/

3. Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2018/01/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-62017/


Odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Bałtów

 


Karnawał w przedszkolu

Styczeń kojarzy się wszystkim z karnawałem. A karnawał …to przecież czas zabaw. Dlatego też i przedszkolaki z  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie ogarnęło karnawałowe szaleństwo. Nie mogło zabraknąć oczywiście wspaniałych przebrań  i doskonałych pomysłów na zabawę. Dzieci wesoło bawiły się przy muzyce i brały udział w konkursach, wykazując się wielką pomysłowością i niespożytą energią.


Dotacje na start

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż w dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku rozpoczyna II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich.
W ramach projektu mieszkańcy gminy Bałtów, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł). Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.


Sezon narciarski 2018 w Bałtowie otwarty!

Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska od 13 stycznia zaprasza wszystkich miłośników białego szaleństwa do Bałtowa. Aktualne warunki na stoku oraz godziny otwarcia, planowane wydarzenia znajdziecie Państwo na profilu portalu społecznościowego Facebook: Szwajcaria Bałtowska – Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz na stronie:
http://www.szwajcariabaltowska.pl


Samochód strażacki dla OSP w Bałtowie!

Realizując Porozumienie z dnia 20 września 2016 roku, dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, będącego podstawą do Decyzji Nr XIII/117 KSRG z dnia 30 listopada 2016 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Gmina Bałtów dokonała zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star 266 dla Ochotniej Straży Pożarnej w Bałtowie . Samochód został zakupiony od OSP Jabłonna w dniu 29 grudnia 2017r. i tego samego dnia został powitany przez druhów w jednostce w Bałtowie. Nowy wóz bojowy wyprodukowany został w 1989 roku, a zabudowę pożarniczą zyskał w 2005r. Wyposażony jest w jednomodułową kabinę dla 6-ciu członków załogi, zbiornik na 2300 litrów wody i 150-cio litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, wyciągarkę o napędzie mechanicznym, pneumatyczny maszt oświetleniowy wraz z agregatem prądotwórczym, autopompę o wydajności 2000 litrów na minutę oraz zestaw hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Zakupiony samochód i profesjonalny sprzęt ratowniczy przyczyni się do jakości udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Umożliwi bez zbędnej zwłoki wykonywanie zadań w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – należy pamiętać, że ochotnicze straże pożarne są ogromnym wsparciem dla zawodowych służb ratowniczych i to właśnie ich druhowie często są pierwsi na miejscu zdarzenia i niosą pomoc mieszkańcom.


Zawiadomienie


X Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W dniu 06 stycznia 2017 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się  X Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie uczestniczyły zespoły z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Biesiada” i „Bałtowianie, które zaprezentowały piękne kolędy  i pastorałki.  Na skrzypcach zagrały dziewczynki :  Gabrysia Krawczyk i Martynka Zając oraz na klarnecie - Patrycja Krawczyk.  „Gore Gwiazda Jezusowi” zaśpiewała Ania Zając.  Zespołom akompaniował instruktor muzyczny pan Paweł Cieślik.


Ogłoszenie

  


Komunikat

I N F O R M U J E M Y

 

w dniu 2 stycznia 2018 roku (wtorek) Urząd Gminy w Bałtowie będzie nieczynny

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy


Zaproszenie na koncert


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bałtów na miesiąc styczeń i luty 2018r.


Wycieczka do fabryki bombek w Nowej Dębie

18 grudnia 2017r. uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Bałtowie wybrali się na wycieczkę do Nowej Dęby, gdzie zwiedzali fabrykę produkującą ozdoby świąteczne.


I miejsce Kamili Grudniewskiej w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 15 grudnia 2017r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie edukacyjno - profilaktyczne „Każdy krok ma znaczenie”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Brali oni udział w prelekcji na temat działalności i zasad funkcjonowania wolontariatu - „A może tędy droga” oraz na temat zagrożeń związanych z HIV i AIDS.


Najmłodsi poznają zasady udzielania pierwszej pomocy

Dnia 13.12.2017 uczennica kl. III b gimnazjum w Szkole Podstawowej w Bałtowie - Kamila Grudniewska – członek Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR Oddział Staropolski - przeprowadziła z uczniami kl. 0-III zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci poznały zasady postępowania przy omdleniach, zasłabnięciach. Z zainteresowaniem obejrzały przygotowaną prezentację multimedialną. Nauczyły się prawidłowo wzywać pomoc. Największy entuzjazm wzbudziła jednak część praktyczna zajęć. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do przećwiczenia układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy przeciwwstrząsowej, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy są niezwykle ważne, gdyż każdy, niezależnie od wieku, powinien wiedzieć, jak należy się zachować, by pomóc poszkodowanej osobie. Dzieci, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, przełamały w sobie strach przed podjęciem decyzji o udzieleniu pierwszej pomocy.


Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018


Podziękowania za hojność

W dniu 21 grudnia 2017 r. Gmina Bałtów wzięła udział w zorganizowanej przez Radio Ostrowiec świątecznej akcji charytatywnej „Gwiazdki Moc” mającej na celu zgromadzenie środków, które pomogą urządzić miejsce wypoczynku dla dzieci i rodziców w świetlicy oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Ostrowcu oraz kupić wyposażenie dla oddziału, dzięki któremu personelowi łatwiej będzie opiekować się maluchami, trafiającymi do szpitala.
Gmina Bałtów na licytację przekazała przedmioty: piłkę treningową FC Barcelony, karmnik wykonany ręcznie, figurkę porcelanową przedstawiającą śpiewaczkę oraz płaskorzeźbę drewnianą. Podczas trwania licytacji przedmioty przekazane przez gminę Bałtów zostały wzbogacone o   dwa obrazy olejne i drewnianą rzeźbę Matki Boskiej wykonane przez Pana Jerzego Wójtowicza. Wspólnymi siłami udało się wylicytować przekazane przedmioty za kwotę 8 000 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do licytacji i dołożyli swoją cegiełkę, a w szczególności: Panu Piotrowi Lichocie wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur”, Panu Jerzemu Gierczakowi wraz z pracownikami lokalu „Czarcia Stopka”, Panu Jarosławowi Kubie i LGD „Krzemienny Krąg”, oraz lokalnym przedsiębiorcom: Sławomir Turbakiewicz, Ryszard Bożek, Dominik Siepietowski, Mirosław Majchrowski, Jacek Bajor, Adrian Różalski, Adam Kurek, Zdzisław Walczyk, radnym Gminy Bałtów, pracownikom Urzędu Gminy w Bałtowie, Biblioteki, GOPS-u i oświaty, szkołom z terenu gminy Bałtów. Dzięki Państwa hojności na buziach dzieci zagości uśmiech, a rodzicom umożliwi pobyt i opiekę nad pociechami przebywającymi w szpitalu.
Życzymy wszystkim rodzinnych, wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 


Aktywnie z rowerem w Gminie Bałtów

W dniu 19.12.2017r. w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Częstocicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy powierzenia grantu na realizację projektu: „Aktywnie z rowerem w Gminie Bałtów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 


Wizyta Filharmonii Kieleckiej w Okole

Dnia 11 grudnia 2017 r. do PSP im. Legionów Polskich w Okole przyjechali przedstawiciele Filharmonii Kieleckiej. Przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole miały okazję wziąć udział we wspaniałym koncercie pt. „Uchronić od zapomnienia”. Tematem przewodnim były kolędy bożonarodzeniowe i pastorałki. Podczas ciekawego koncertu dzieci poznały brzmienie akordeonu, kontrabasu, janczarów i instrumentów klawiszowych. Muzycy zachęcali uczestników spotkania do wspólnego kolędowania i śpiewająco wprowadzali w klimat zbliżających się świąt.


Gminny konkurs historyczny rozstrzygnięty

W dniu 14.12.2017 roku odbył się gminny konkurs historyczny pt. „ Józef Haller – generał, legionista, mąż stanu”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów Pana Andrzeja Jabłońskiego. Konkurs zorganizowany z  okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera. Celem konkursu było przybliżenie i popularyzacja postaci gen. Józefa Hallera. Konkurs drużynowy skierowany  do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych  oraz uczniów  II i III klas gimnazjalnych z terenu Gminy Bałtów. Do konkursu przystąpiło 7 drużyn 3- osobowych. Zwycięską okazała się drużyna w składzie:  Amelia Kudas, Michał Maziarski, oraz Wiktor Stańczyk z kl.VI SP im Legionów Polskich w Okole. Drugie miejsce przypadło drużynie w składzie: Kamila Grudniewska, Justyna Kroczek oraz Paweł Kraus- uczniom kl.III b gimnazjum w Bałtowie. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Kamil Wyroda, Oliwia Kawałek oraz Oliwia Lasota z kl. VII SP im. Legionów Polskich w Okole. Komisja Konkursowa wyróżniła Bartosza Parchetę, Kamilę Kozieł, Jakuba Jakubowskiego z kl. III a gimnazjum w Bałtowie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wspaniałych wyników.


Spis zwierząt

ROLNIKU!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.


Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie. Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego osobiście lub droga pocztową. Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl


Przedszkolaki udekorowały choinkę w Urzędzie Gminy w Bałtowie

W dniu 12 grudnia 2017 roku przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” w Bałtowie i Okole wspólnie z Wójtem Gminy Panem Andrzejem Jabłońskim, swoimi paniami oraz przybyłym na spotkanie Świętym Mikołajem ubrały choinkę. Drzewko, które zdobi Urząd Gminy, dzieci udekorowały własnoręcznie przygotowanymi pięknymi ozdobami. Wspólne spotkanie, śpiewanie kolęd sprawiło przedszkolakom ogromną radość. Święty Mikołaj rozdał dzieciom upominki. Pan Wójt podziękował wszystkim za przybycie i życzył radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.


Uwaga na zagrożenie ASF

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


OGŁOSZENIE

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Okół i Michałów o przerwie w dostawie wody w dniu 14.12.2017 roku (czwartek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 12.00.
Bałtów, 11.12.2017r.

                                    Wójt Gminy Bałtów
                                /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 


Pieczenie świątecznych pierniczków

Bałtowskie przedszkolaki  z Punktu Przedszkolnego przygotowują się do świąt. 4- latki rozpoczęły od pieczenia świątecznych pierniczków. Z pomocą pani Moniki i pani Małgosi praca nad przygotowaniem wypieków szła gładko i sprawnie. Dzieci wałkowały ciasto i wykrawały pierniki różnych kształtów przy pomocy foremek. Po ostygnięciu dekorowały je różnokolorowymi lukrami i barwną posypką. Przygotowanie ciasteczek dzieciom bardzo się podobało, a w przedszkolu unosił się wspaniały aromat pieczonych pierniczków, który wprawiał wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój.


6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie…

W tym dniu Mikołaj odwiedził także dzieci z Punktów Przedszkolnych w Bałtowie i Okole. Chociaż serduszka biły mocno, dzieci przywitały drogiego gościa piosenkami i tańcem. Wszyscy byli bardzo grzeczni przez cały rok, więc Mikołaj z uśmiechem rozdawał podarunki dzielnym maluszkom. Na zakończenie maluchy pomachały Mikołajowi i zaprosiły Go oczywiście za rok.


Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki…

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie uczą się dbać o swoje zdrowie. Na jesiennych zajęciach dowiadywały się o korzyściach płynących z właściwego odżywiania. Na spotkaniu z pielęgniarką Panią Anną Mroczek, miały m.in. okazję porozmawiać o zdrowym stylu życia, a przede wszystkim przekonać się, że pielęgniarka lub lekarz to osoby, które dbają o zdrowie innych. Od kilku tygodni- w każdy piątek, dzieci mają ,,Dzień owocowo- warzywny”.  W takim dniu przedszkolaki zajadają owoce i warzywa w różnej postaci: na surowo, w sałatce owocowej lub piją wyciskane soki. Samodzielne przygotowywanie potraw jest dla dzieci świetną zabawą, zachęca je do próbowania różnych smaków, no i przede wszystkim to doskonała porcja naturalnych witamin.


 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com