Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. Z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./


Gminny Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty

W dniu 11.10.2011 r. odbył się konkurs kulinarny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."


Dzień Chłopaka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

30 września 2011r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie uroczyście obchodzono Dzień Chłopaka.


Uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie Laureatką Konkursu

W sobotę, 24 września 2011 roku w pięknej scenerii w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej – odbyła się Wojewódzka Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Matematyczno –Przyrodniczych w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


WNIOSKI O DODATKOWE 100 ZŁ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2011r

Do 31 października 2011 r. należy składać wnioski o przyznanie w listopadzie
i grudniu dodatkowej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2012 ".


Zespoły ludowe w Zakopanem

W dniach 30 września i 1 października 2011 r. zespoły ludowe: „Bałtowianie”, „Biesiada”, „Okolanki” uczestniczyły w wycieczce do Zakopanego, zorganizowanej w ramach promocji Gminy Bałtów. Uczestnicy zwiedzili stolicę Tatr, podziwiali piękno polskich gór. Dopisała piękna pogoda i dobry humor.


MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA

Urząd Gminy w Bałtowie posiada do wynajęcia na dogodnych warunkach mieszkanie o powierzchni 71m2całkowicie wykończone w stanie developerskim w miejscowości Bałtów. Mieszkanie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia i przeznaczone jest dla lekarza o dowolnej specjalizacji. Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 29.


Dyżur wyborczy w Gminie Bałtów

Informujemy, że w naszym Urzędzie w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
w dniach 8-9 października 2011 będzie pełniony dyżur.


OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

                                                                                                                                                                                    
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008ro udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)


Konkurs kulinarny


Sprzątania Świata w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

„Przestańcie wreszcie śmiecić!
Proszą was wszystkie dzieci:
Pomyślcie przez chwilę o nas
My chcemy grać w zielone!”


XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

W dniach od 16 do 18 września 2011 roku Gmina Bałtów gościła pszczelarzy z kraju i zagranicy.


Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Bałtowie

Zarządzenie Nr 136/11
Wójta Gminy Bałtów
z dnia  19 września 2011 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Bałtów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               


Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński


Koło Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej w Kałkowie

W dniu 11.09.2011r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej zorganizowały wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, uczestnicząc jednocześnie w odbywających się w tym dniu diecezjalnych uroczystościach dożynkowych. To, co wyróżnia Kałków z innych uroczystości dożynkowych, to bardzo długi korowód, liczący około kilometra.
 


Projekt "Nasza Wspólna Sprawa"

Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Bałtów” realizowało w okresie tegorocznych wakacji we wsi Maksymilianów  projekt wakacyjny w ramach „Pożytecznych Wakacji 2011”, dotowany przez warszawską Fundację Wspomagania Wsi.


Wielki - mały człowiek...

Pierwszego września 2011 roku ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole rozpoczęła realizację projektu systemowego „Wielki – mały człowiek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy polega na zaangażowaniu wszystkich szkół z terenu danej gminy. Projektem zostali objęci uczniowie klas I-III. Zajęcia  odbywają się w trzech modułach:
I -  przeznaczony dla uczniów mających trudności w czytaniu, pisaniu i mowie,
II – dla dzieci wykazujących trudności w zdobywaniu wiadomości i umiejętności matematycznych,
III – przeznaczony jest dla uczniów wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.
Środki pozyskane przez Gminę Bałtów w całości zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że praca nauczycieli i dzieci już wkrótce zaowocuje sukcesami.     


AGRO SHOW 2011

 Urząd Gminy w Bałtowie organizuje wyjazd na XIII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2011, która odbędzie się na terenie byłego lotniska w Bednarach / koło Poznania.


Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 14 dnia przed dniem wyborów tj. do 25 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.Państwowa Komisja Wyborcza określa wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, kierując się możliwością praktycznego zastosowania tych nakładek przez wyborców niepełnosprawnych.
 


Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

Do 16 września 2011r. pełnomocnicy wyborczy lub osoby upoważnione przez komitety wyborcze, które zarejestrowały się na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danych obwodów głosowania w gminie Bałtów listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora mogą zgłaszać do każdej z czterech obwodowych komisji wyborczych po 1 kandydacie.


Święto plonów w Gminie Bałtów

4 września 2011 r. w Bałtowie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła  Msza Św. odprawiona w Kościele p. w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Po Mszy Św. licznie zgromadzeni przeszli w barwnym korowodzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej na plac „Okręglica”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.


Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.


Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca:
•    niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)
•    który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania".

 


Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bałtów
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 


Gmina Bałtów na Dożynkach Powiatowych

W Ćmielowie 28 sierpnia 2011 r Gmina Bałtów uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500. Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, silnik 2.5 litra -  uszkodzony, cena 8 000 zł brutto.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.


ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE W BAŁTOWIE

Wójt Gminy Bałtów i Rada Gminy w Bałtowie zaprasza wszystkich na Dożynki Gminne, które odbędą się 4 września 2011r. w Bałtowie na "Okręglicy".


Zarządzenie nr 116/2011 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.08.2011r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


PIKNIK NA SPORTOWO W SKARBCE


16 lipca br. w Skarbce odbył się „Piknik na Sportowo” dla najmłodszych mieszkańców tej miejscowości.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu


Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500. Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, silnik 2.5 litra -  uszkodzony, cena 10 000 zł brutto.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.
 


Promesa dla Bałtowa

W dniu 21 lipca 2011r. w Sandomierzu Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jerzego Millera promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Wakacje z biblioteką

 W każdy wtorek i czwartek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbywają się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Dużym powodzeniem cieszą się  gry i zabawy sportowe oraz  zajęcia plastyczne. Dla najmłodszych przewidziano również głośne czytanie bajek, gry planszowe i edukacyjne oraz liczne konkursy.


Zespół „Okolanki” na występach w Iłży

 17 lipca 2011r. zespół ludowy „Okolanki” reprezentował Gminę Bałtów w XVII Festiwalu Folkloru im Józefa Myszki w Iłży. Na scenie zaprezentował dwa utwory : „Siwy Kuniku” oraz „Stoi dąb nad wodą”. Za udział w festiwalu zespół otrzymał nagrodę.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 18.07.2011r.  rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD na rok 2011. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku  Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 13.00 w niżej przypisanych terminach.
 


OGŁOSZENIE

Punkt Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Bałtowie  organizuje Grupę Wsparcia dla: żon, matek, rodzeństwa i osób bliskich osób uzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.  Spotkania odbywać się będą w ostatni piątek miesiąca w godz. od 9:00 do 11:00  w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie (na wprost Urzędu Gminy).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lipca o godz. 9:00.


KACPER W FINALE WOJEWÓDZKIM

W dniu 20. 06. 2011 roku w sali konferencyjnej oddziału regionalnego KRUS w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.


Szkoła Pięknych Umysłów - Sprawozdanie z udziału w projekcie „Taki Jak Mozart”

Dnia 17 czerwca 2011 r. w ZSP w Bałtowie odbyło się uroczyste podsumowanie działań podejmowanych w ramach udziału w projekcie „Taki Jak Mozart”. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć koordynatora projektu - przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Panią Lidię Pasich.


UWAGA PRODUCENCI WARZYW!

Prezes ARR ogłosił warunki uczestnictwa producentów warzyw w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.


SPIS KONTROLNY


Gminny Komisarz Spisowy zawiadamia, że w dniach do 1 do 11 lipca 2011 r. w wylosowanych mieszkaniach zostanie zrealizowany spis kontrolny. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis ten zostanie zrealizowany przez ankieterów spisowych, wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
Nadal respondenci będą mieli możliwość uzyskania informacji, bądź potwierdzenia tożsamości ankieterów dzwoniąc na bezpłatną infolinia 800 800 800 lub z telefonów komórkowych pod płatny numer 22 44 44 777:
poniedziałek-piątek          od 8.00 do 20.00
sobota-niedziela               od 8.00 do 18.00   


IV Wakacyjna Liga Piłkarska

IV Wakacyjna Liga Piłkarska

dla dzieci i młodzieży szkolnej o Puchar Wójta Gminy Bałtów


Wakacje 2011 z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
zaprasza
    wszystkie dzieci na zajęcia wakacyjne


„Noc Kupały” w Bałtowie

W dniu 24.06.2011 r. na terenie JuraParku w Bałtowie odbył się II Bałtowski Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”.


Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole


Przedszkolaki w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

13 czerwca 2011 roku dzieci z Przedszkoli w Bałtowie i Okole pojechały na wycieczkę do Parku Etnograficznego w Tokarni.


ZAPROSZENIE NA PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH - NOC ŚWIĘTOJANSKA


Konkurs recytatorski

8 czerwca 2011r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole gościła uczestników konkursu recytatorskiego LUTNIA WIEJSKA.


Wybory ławników na kadencję 2012 – 2015 INFORMACJA KORYGUJĄCA

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 627) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693),
    Na podstawie art. 158-165 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693),
WÓJT GMINY BAŁTÓW zawiadamia, że do 30 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, w biurze Rady Gminy, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Święto Ludowe i Dzień Strażaka w Gminie Bałtów

W dniu 12.06.2011r. w Gminie Bałtów odbyły się  obchody Święta Ludowego i Dnia Strażaka.


O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

STAROSTA OSTROWIECKI

Ostrowiec Św. 2011-06-06

Znak: AB.6740.155.2011.MM
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)


Z wizytą u Koziołka Matołka…

31 maja  2011 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej pod opieką pań Edyty Obcowskiej i Anity Jeruzal odbyli wycieczkę do Pacanowa i Kurozwęk.


Narodowy Spis Powszechny 2011 - Komunikat


Szanowni Państwo
 
 
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia samopisu  zwracam się do Państwa  z prośbą o dokonanie samopisu.  Metoda ta jest prosta, wygodna, bezpieczna i pozwala na spełnienie obywatelskiego obowiązku  w dowolnym czasie, przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania się, ale nie później niż do 16 czerwca. W celu przekazania danych przez Internet wystarczy zalogować się na portalu www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl. Samodzielnie mogą się spisać także osoby nie posiadające dostępu do sieci. Taką możliwość daje im off-linowa wersja formularza, która jest dostępna w Gminnym Biurze Spisowym w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pok. nr 4, tel. (41) 26 41 008 wew. 15.
 

        
                                                    Komisarz  Spisowy
                                                   Wójt Gminy Bałtów
                                              mgr inż. Andrzej Jabłoński


INFORMACJA WÓJTA GMINY BAŁTÓW


    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 13 czerwca 2011 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
    - nieruchomość zabudowana położona w Bałtowie  oznaczona jako działka               
      nr 601/2 o pow. 0.0481 ha objęta księgą wieczystą  KW Nr KI1O/00055861/3,
   - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 602/3 o pow.  0.0726 ha, objęta księgą wieczystą  KW Nr KI1O/00012586/8.
Wykaz wywieszony będzie na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 2641008 wew. 15.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW

Wójt Gminy Bałtów informuje, że w dniu 30 maja 2011r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U. Nr 109, poz. 627), która jest dostępna pod adresem:                         http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011109062701.pdf  

Ustawa wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011r.
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Wójt Gminy Bałtów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie oraz Zespół Szkół w Bałtowie zapraszają Państwa na spotkanie   z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.  Spotkanie dotyczyć będzie problemu narkomanii i alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej  i odbędzie się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół w Bałtowie (Gimnazjum).


Wycieczka przedszkolaków do Kurozwęk

W dniu 02.06.2011 r. przedszkolaki z Bałtowa i Okoła wzięły udział w wycieczce do Kurozwęk.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w dniu 21.06.2011r., godz. 11.00 w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Bałtowie (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania 45% dotacji na instalację kolektorów słonecznych (dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).


DZIEŃ DZIECKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEGIONÓW POLSKICH W OKOLE

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczcili swoje święto wyjeżdżając na wycieczkę.


„Wszystkie dzieci nasze są…”

Piknik w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach


Mamo…Tato…to dla Was …

…pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się wzruszająca uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.


Święto Ludowe i Dzień Strażaka 12 czerwca 2011r.

SAMORZĄD GMINY BAŁTÓW
ZARZĄD GMINNY PSL w BAŁTOWIE
ZARZĄD GMINNY ZOSP RP  w BAŁTOWIE
zapraszają
na uroczyste obchody
Święta Ludowego i Dnia Strażaka
w dniu 12 czerwca 2011 r.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż w związku z zamiarem rozpoczęcia dystrybucji żywności ramach programu PEAD, osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria dochodowe do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.


POUCZAJĄCA LEKCJA

Uczniowie z klas czwartej i piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczestniczą w zajęciach koła polonistycznego.


MAJÓWKA

25 maja 2011r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz ich goście z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pętkowicach wybrali się na majówkę.


BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU


Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370),

WÓJT GMINY BAŁTÓW
zawiadamia, że do 30 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, w biurze Rady Gminy, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.
 


Festiwal Folkloru w Lipsku

22 maja 2011 r. zespół ludowy „Okolanki” i kapela „Powiślaki” zaprezentowały się w  XVII Festiwalu  Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2011 zorganizowanym w Lipsku.


UWAGA! RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!

Uzupełniający nabór do przedszkoli w Bałtowie oraz Okole.

Zapisy do 10 czerwca 2011r.


Sukcesy uczennicy Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej bardzo chętnie uczestniczą w wielu konkursach organizowanych nie tylko na terenie naszej szkoły.


Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bałtowie

W dniu 14 maja 2011 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, reprezentujących wszystkie jednostki OSP Gminy Bałtów.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

STAROSTA
OSTROWIECKI

Ostrowiec Św. 2011-05-12
 

Znak: AB.6740.155.2011.MM
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


W oparciu o art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)
 

 


Wycieczka Przedszkolaków do Sandomierza

W dniu 09.05.2011r. dzieci z przedszkoli w Bałtowie i Okole wzięły udział w wycieczce do Sandomierza.


Spotkanie autorskie z okazji Tygodnia Bibliotek

10 maja 2011 r. w Gminnej Bibliotece gościliśmy pisarza, dramaturga, scenarzystę  filmowego i producenta   Zbigniewa Masternaka, pisarza regionu świętokrzyskiego.


Obchody Dnia Europy w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI

9 maja br. uczniowie i nauczyciele PSP w Pętkowicach włączyli się w obchody Dnia Europy.


Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem

7 maja 2011 r. w Ciekotach zespoły ludowe:  „Bałtowianie” i „Biesiada” uczestniczyły w eliminacjach do XXXV Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.


Uroczystości majowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Ojczyzna –kiedy myślę wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam(…)z niej się wyłaniam(…),

by zamknąć ją w sobie jak skarb(…)”


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA 2011r.

KOMUNIKAT KIEROWNIKA BIU8RA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W OSTROWCU ŚW.


INFORMACJA- SKUP CHRABĄSZCZY MAJOWYCH

Gmina Bałtów informuje, że wraz ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczyna akcje zwalczania chrabąszcza majowego. Od momentu wyklucia z jaja, pędraki chrabąszczy przez cztery lata żyją w ziemi. W tym czasie są najbardziej niebezpieczne dla upraw, gdyż podgryzają korzenie. Z kolei wiosną dorosłe osobniki opuszczają podziemne kryjówki i masowo atakują korony drzew.  Na terenie Gminy Bałtów został uruchomiony skup chrabąszcza majowego, który potrwa do 31.05.2011r.. Skup poprowadzi Pan Łukasz Sałek  prowadzący działalność gospodarczą  pn. ,,Zakład Usług Leśnych '. Za kilogram chrabąszczy dostawca otrzyma 2 zł.  Skup jest czynny w miejscowości Skarbka Dolna 47, codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 1800- 1900.
 


Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2011 r. w Gminie Bałtów odbyły się uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji.


Kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie

9 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Św. odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Uczniowie z Bałtowa w hołdzie Janowi Pawłowi II

29 kwietnia 2011roku, w przededniu beatyfikacji Jana Pawła II, oddając hołd temu wielkiemu Polakowi, Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie przystąpił do udziału w projekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II".


Uroczystości Majowe w PSP im. Legionów Polskich w Okole

29 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miały miejsce dwie uroczystości.


Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Gmina Bałtów

Zaproszenie

Gmina Bałtów

Gminny Turniej Piłki Chińskiej

18 kwietnia 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Gminny Turniej Piłki Chińskiej.


Spotkanie wielkopostne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

W Wielką Środę , kilka dni przed Wielkanocą, uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole spotkali się , aby wspólnie uczcić misterium Męki Pańskiej.


Niedziela Palmowa w Gminie Bałtów

17 kwietnia 2011 r. mieszkańcy gminy  wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej.


„Katyń - pamiętamy…”

13 kwietnia b.r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 71- szej rocznicy zbrodni katyńskiej i I – szej rocznicy katastrofy smoleńskiej.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że wody w rowach melioracyjnych znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.


Życzenia Wielkanocne

Gmina Bałtów

Wycieczki Przedszkolaków


 


Konkurs Plastyczny „ Hałas- nasz wróg".

W dniu 11 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie przeprowadzono eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwą „ Hałas- nasz wróg.


Konkurs Plastyczny „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”

W dniu 22 marca  2011 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie przeprowadzono eliminacje gminne XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.


Zapisy do przedszkoli w Bałtowie i Okole

Gmina Bałtów

POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM


Festiwal Projektów Edukacyjnych

21 marca br. w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie odbył się Festiwal Projektów Edukacyjnych.


Uczniowie ZSP w Bałtowie najlepsi w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

W dniu 29 marca 2011r. w Bałtowie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w dniu 8 kwietnia br. w godz.: od 10:00 do 12:30
w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy
drogi wojewódzkiej Nr 754 w gminie Bałtów.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Inwestora - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Projektanta - Biura Projektowego WYG International sp. z o.o. oraz Wójt Gminy Bałtów.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Bałtów do wzięcia udziału w konsultacjach.


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W dniu 28 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.


Wizyta w Hrubieszowie

W dniu 22.03.2011r. przedstawiciele Gminy Bałtów, gościli z roboczą wizytą w Hrubieszowie.


Dzień Odkrywania Talentów w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

Pierwszy dzień wiosny tj. 21 marca 2011r. , zwany popularnie przez uczniów „Dniem wagarowicza”, w PSP w Pętkowicach upłynął pod hasłem „Odkrywania talentów”.


VII Festiwal Pieśni Wielkopostnych

19 marca 2011 r. w Stąporkowie Zespół Ludowy „Okolanki” reprezentował Gminę Bałtów w eliminacjach  VII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych Daleszyce 2011. Zespół wystąpił pod kierunkiem pana Pawła Cieślika.
 


„Mistrz Ortografii Klas Szóstych”

W dniu 23.03.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbył się gminny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii Klas Szóstych”, zorganizowany z okazji Tygodnia Kultury Języka.


UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

Gmina Bałtów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 14 ust.1 uchwały nr 8/2010r. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 61 w Bałtowie wzywa członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Na podstawie § 14 ust.2 uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. termin zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia rozplakatowania obwieszczenia tj. 18 marca 2011r do godz. 15.00
 


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Agnieszka Kopała


Szkolenie dla rolników

Szanowni Rolnicy!!!


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 marca 2011r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie odbędzie się szkolenie organizowane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowcu Św., oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego poświęcone zasadom wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2011 w szczególności odnośnie właściwego wymierzenia powierzchni upraw deklarowanych we wnioskach.


Kierownik
Biura Powiatowego
/-/ Grzegorz Frejlich

 


Program „Zrozumieć Świat”

 ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do projektu edukacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”, którego autorami są Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie  z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 


„Taki jak Mozart”

W roku szkolnym 2010/2011 ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do projektu edukacyjnego „Taki jak Mozart” zainicjowanego przez ŚCDN w Kielcach.


Projekt

Szkoła Podstawowa w Bałtowie  przystąpiła do realizacji V edycji projektu „Szkoła bez przemocy” w listopadzie 2010 r.


Kwiaty dla wszystkich kobiet

W dniu 8 marca 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.


KOMUNIKAT

Zbliża się termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym również do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.
Głosowanie odbywać się będzie w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie w dniu: 3 kwietnia 2011 roku (niedziela) w godz. 8.00-18.00.


ZAPROSZENIE

Gmina Bałtów

Ferie zimowe 2011 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Zimowe ferie 2011 uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole upłynęły pod znakiem dobrej zabawy.


Terminarz zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

ZARZĄDZENIE  Nr 18/2011

Wójta Gminy Bałtów

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bałtów.

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 27, § 18 pkt 2 Statutów Sołectw zatwierdzonych uchwałą Nr XV/109/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zarządzam, co następuje:

§ 1 

Zwołuje się zebrania wiejskie na terenie Gminy Bałtów celem przeprowadzenia wyborów sołtysa
i rady sołeckiej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach i siedzibie Urzędu Gminy.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Bałtów

/-/ Andrzej Jabłoński

Gmina Bałtów

XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bałowie

Gmina Bałtów

Polskie Radio z wizytą w Bałtowie.

W sobotę 12 lutego 2011r. gościliśmy ekipę Programu I Polskiego Radia.


Zajęcia dodatkowe w Przedszkolach w Bałtowie i w Okole

W ramach projektu WND-POKL.09.01.01-26-031/10 pn.: ,, Super Dzieci –Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów” dzieci z Przedszkoli w Bałtowie i Okole biorą udział w zajęciach dodatkowych.


Wyjazd na XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

 Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.Realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach.

Od września br. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pętkowicach realizuje projekt w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich.”


Zabawa karnawałowa w PSP Pętkowice

28 stycznia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbył się bal karnawałowy.


Informacja dla mieszkańców Gminy Bałtów

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie i związaną z tym koniecznością czasowego wyłączania z użytkowania niektórych pomieszczeń informujemy, że w dniach 04.02.2011r. (piątek) oraz 11.02.2011r. (piątek), lekarze  będą przyjmowali pacjentów do godziny 13.00. Po godzinie 13.00 pacjenci będą mogli korzystać z usług świadczonych przez lekarzy Przychodni Medycyny Rodzinnej w Ostrowcu Św., Rynek Denkowski 10a.

Za zaistniałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


Bal czas zacząć…

             29 stycznia 2011r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej  odbył się bal karnawałowy.


Drużyny „Żelowe Misie” i „Słowiańscy Gladiatorzy” – zwycięzcami turnieju

W dniu 3 i 4 lutego 2011 r. w Zespole Szkół w Bałtowie odbył  się I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie. Organizatorami była Rada Gminy w Bałtowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. Inicjatorem był Tomasz Osojca Radny Rady Gminy.


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH

Gmina Bałtów

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Bałtowie

sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500.


Sukces „Bałtowian we Włoszczowie”

30 stycznia 2011 r. w finale XVIII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie Gminę Bałtów reprezentowały zespoły „Bałtowianie” i „Biesiada”.


Ferie zimowe w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie


Konkurs Kolęd i Pastorałek

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole dnia 24.01 2011r. miał miejsce Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”.


FERIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEGIONÓW POLSKICH W OKOLE


Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Bałtowie

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu potrzeba.

Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana.

No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.

Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.

Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.”


Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Dla Babci i Dziadziusia… pod takim tytułem,  21 stycznia 2010 roku, w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 


Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Kocham moją Babcię, kocham mego Dziadka.

Ale jak im to powiedzieć?

Może Im zaśpiewam, wtedy będą wiedzieć.”


II Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

23 stycznia 2011r. na terenie „Szwajcarii Bałtowskiej” odbył się II Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


Kolejna uczennica klasy II PSP im. Legionów Polskich w Okole odnosi sukces.

          


Dzień Babci i Dziadka w PSP Okół


„Karnawał z Babcią i Dziadkiem” – pod takim hasłem uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole  obchodzili 20 stycznia Dzień Babci i Dziadka.

 


Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


Ferie w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Nie siedź w domu! Baw się z nami. Zapraszamy!”

31.01.2011 – poniedziałek 9.00 – 13.00
•    Turniej tenisa stołowego,
•    Turniej ringo
Opiekun: Anna Dwojak, Beata Kacuga

01.02.2011- wtorek 9.00 – 13.00
•    Tablica interaktywna bez tajemnic- zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Opiekun: Łucja Karcz, Ks. Andrzej Dwojakowski

02.02.2011 – środa 9.00 – 13.00
•    Magia zimy- konkurs plastyczny,
•    Zajęcia manualne- kartki na różne okazje
Opiekun: Beata Kacuga, Anna Dwojak

03.02.2011 – czwartek 9.00 – 13.00
•    Dzień Bezpiecznego Internetu
•    Matematyka inaczej… - gry i zabawy matematyczne
Opiekun: Roman Gaweł, Luiza Ostatek

04.02.2011 -  piątek 9.00 – 13.00
•    Z literaturą za pan brat- wspólne czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, konkurs pięknego czytania.
•    Poczet królów polskich – konkurs plastyczny
Opiekun: Luiza Ostatek, Aneta Kocjan

Dodatkowe propozycje spotkań:
•    Projekcje filmów dla dzieci
•    Przygoda z bajką – filmy DVD, CD.
 


Ferie w Świetlicy w Okole.


Gmina Bałtów

Strona internetowa Świetlicy w Okole


Od stycznia 2011 r. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole posiada własną stronę internetową.


FERIE Z BIBLIOTEKĄ!

Gmina Bałtów

 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com