Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Program Rodzina 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż jest realizatorem w Gminie Bałtów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).

W związku z powyższym od dnia 01 kwietnia 2016 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, które odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Bałtów (sala ślubów) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ wydawane są w siedzibie GOPS w Bałtowie, Bałtów 32, a ponadto zostały uruchomione dodatkowe punkty wydawania przedmiotowych wniosków, a mianowicie:
1.    Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82;
2.    Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie, Bałtów 43;
3.    Filia Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie - Szkoła Podstawowa w Wólce Bałtowskiej, Wólka Bałtowska 30.  


Osoby zainteresowane, mogą pobrać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+  wraz z załącznikami w wyżej wymienionych punktach. Ponadto na stronie internetowej Gminy Bałtów zostanie utworzona zakładka „GOPS”, skąd również będzie można pobrać przedmiotowe wnioski. W związku z tym prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Gminy Bałtów.

Więcej informacji w tym zakresie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie pod numerami telefonów (41)264 – 11 – 15 oraz 668 – 764 – 240.
 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016r. poz.195) wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją" dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

O dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na każde dziecko będą mogły wystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
- pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą musiały mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Bałtów będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie od 1 kwietnia 2016 r. w godz. 7.00-15.00 (oprócz dni wolnych i świąt).

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinforamtycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o: wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

3. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki uruchomił  infolinię dla adresatów świadczenia czynną  w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami  telefonów  41 342 16 35 oraz 41 342 12 05 jak również jest możliwości zadawania pytań drogą mail-ową na adresy: wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl . Ponadto wszelką informację można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips@gov.pl.
 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Gmina Bałtów

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków


Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii


Dystrybucja żywności

Gmina Bałtów

Kondolencje

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com