CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności
 

Komunikat o rachunku bankowym Urzędu Gminy w Bałtowie

Urząd Gminy w Bałtowie posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. 
Nr 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025


 na który należy przekazywać niżej wymienione należności:
1.    Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
2.    Opłata skarbowa
3.    Opłata za czynsz dzierżawy
4.    Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5.    Opłata za centralne ogrzewanie
6.    Opłata za wodę i ścieki
7.    Opłata za wywóz nieczystości płynnych z wyjątkiem opłat za odbiór śmieci, które wpłacamy na indywidualne konto każdego z podatników.


ODSZEDŁ, PAMIĘĆ POZOSTANIE…

26 października 2016 roku, w wieku 92 lat, zmarł
dh Władysław Kosiak
współzałożyciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pętkowskiej, Prezes Jednostki od chwili jej założenia, członek Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, kombatant, członek koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bałtowie. W uznaniu zasług za działalność  społeczną oraz działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.W osobie druha Władysława Kosiaka żegnamy człowieka życzliwego, otwartego na sprawy społeczne i niezwykle zaangażowanego.
 


Cześć Jego pamięci

Andrzej Jabłoński
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie


Pomoc żywnościowa w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 771, 00 zł na osobę w rodzinie i 951, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Projekt: Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

 


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Bałtów na 2016r.


Informacja

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
I.    Informacje ogólne

1.    W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Bałtów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2.    Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Bałtów, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


II.    Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

1.    W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a)    są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych
b)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
Zgłoszenia należy składać do dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów (Sekretariat).


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com